26 Kasım 2015 Perşembe

Bilişim Suçları Nelerdir?


Bilişim suçları nelerdir sorusunun cevabı çok geniş bir alanı kapsar. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çağdaş iletişim araçları veya pos makinası gibi alışveriş araçları kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen suçlara bilişim suçları denilmektedir. Bilişim suçu terimi yerine bilgisayar suçu, internet suçu, elektronik ortamda işlenen suçlar gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Bilginin elektronik ve teknolojik araçlar kullanılarak aktarılmasına bilişim, bu süreçte işlenen suçlar dabilişim suçları olarak tarif edilebilir.


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/bilisim-suclari-nelerdir.html

Meşru Müdafaa (Meşru Savunma)

Meşru müdafaa, diğer bir deyişle meşru savunma, kendisine veya başkasına yönelmiş haksız bir saldırıya karşı o anki durum ve imkanlarla saldırı ile orantılı bir şekilde saldırıyı engellemek için işlenen fiildir. Meşru savunma, ceza hukukunda bir hukuka uygunluk nedenidir. Saldırıyı defetmek için orantılı karşı güç kullanan kimse, meşru müdafaa hükümleri gereği cezalandırılmaktan kurtulur.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/mesru-mudafaa-mesru-savunma-nedir.html

Memnu Hakların İadesi Şartları, Yetkili Mahkeme


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/memnu-haklarin-iadesi-karari-yetkili-mahkeme.html

Denetimli Serbestlik Yasası

1. Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik, yasa tarafından belirlenen deneme süresinde, kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. Suç işleyen kişi sosyal yaşam içerisinde denetimli serbestlik yoluyla gözlemlenmektedir. Denetimli serbestlik yasası, kişinin ailesiyla bağlarını sürdürebilmesi ve dış dünyayayla uyum sağlayabilmesi gerekçesiyle çıkartılmış bir yasadır. Hükümlü cezasını cezaevinde infaz ederken koşullu salıverilmesine belli bir süre kalınca tahliye edilerek dışarda sosyal hayat içerisinde denetim altında tutulmaktadır. Denetimli serbestlikuygulaması birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Bu yazımızda 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 105/A maddesi gereği getirilen denetimli serbestlik uygulamasından bahsedeceğiz.

2. Denetimli Serbestlik Yasası

Denetimli serbestlik yasası olarak bilinen yasa, esasen 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 105/A maddesiyle getirilen düzenlemeleri ifade etmektedir. Bu yasaya denetimli serbestlik yasası denilmesinin sebebi 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’na yapılan bir ilaveyle birçok kişinin cezaevinden tahliyesinin sağlanmış olmasıdır. Biz de anlaşılır olabilmek için “denetimli serbestlik yasası” kavramını kullanacağız.

Denetimli Serbestlik Nedir


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/denetimli-serbestlik-nedir.html

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - HAGB


Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur. Erteleme, takdiri indirim gibi bireyselleştirme kurumlarında mahkeme kararı birtakım hukuki sonuçlar doğrururken, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunda ortada sonuç doğuracak bir mahkeme hükmü yoktur. Mahkeme, hukuk sisteminde sonuç doğuracak şekilde kararını henüz açıklamamış, açıklamayı geri bırakmıştır.HAGB kararı, kişinin medeni, siyasi veya özel yaşamına hiçbir kısıtlama getirmeden adeta sanığa ikinci bir şans tanır. HAGB kararı, suç işleyen kişinin hayatına ceza hukuku müdahalesini adeta askıya almaktadır.


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hukmun-aciklanmasinin-geri-birakilmasi.html

Güveni Kötüye Kullanma Suçu (Emniyeti Suistimal Suçu) ve Cezası


Güveni kötüye kullanma, muhafazası veya belirli bir şekilde kullanılması için kendisine zilyetliği devredilen malı devralan şahsın, zilyetliğin devri amacı dışında kendisinin veya başkasının yararına olarak malı kullanması veya zilyetliğin devri olgusunu inkar etmesidir. Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, zilyetliği devreden ile devralan arasında mevcut olan hizmet ilişkisinin kötüye kullanılması suretiyle güveni kötüye kullanma suçu işlenmesi halinde meydana gelir. Güveni kötüye kullanma suçu, emniyeti suiistimal suçu olarak da adlandırılmaktadır.
Güveni kötüye kullanma suçu (emniyeti suistimal suçu) beş farklı şekilde meydana gelebilir:
  • Zilyetliğin devir amacı dışında kullanılması şeklindeki basit güveni kötüye kullanma suçu (TCK md. 155/1),
  • Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma (TCK md. 155/2),
  • Meslek veya sana nedeniyle emniyeti suistimal (TCK md. 155/2),
  • Ticaret sebebiyle güveni kötüye kullanma (TCK md. 155/2),
  • Başkasının mallarını yönetmek yetkisi çerçevesinde tevdi ve teslim edilen mallar ile ilgili emniyeti suistimal (TCK md. 155/2).


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hizmet-nedeniyle-guveni-kotuye-kullanma-sucu-cezasi.html

22 Kasım 2015 Pazar

Özel Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçu ve Cezası

Özel evrakta (belgede) sahtecilik, yazılı, okunabilir ve hukuki bir değere sahip özel bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi, değiştirilmesi veya kullanılması fiilleridir. Özel Evrakta sahtecilik suçuile Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu arasındaki en önemli fark suçun konusu olan belgenin birisinde resmi belge, diğerinde özel belge olmasıdır. Resmi belgeyi düzenleme yetkisi, kendisine görevi çerçevesinde yetki verilen kamu görevlisine aittir. Özel belge ise herkes tarafından düzenlenebilen daha çok kişiler arasındaki ilişkilerde kullanılan belgelerdir.

Özel Belgede Sahtecilik Suçuhttps://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/ozel-belgede-evrakta-sahtecilik-cezasi.html

18 Kasım 2015 Çarşamba

Resmi Belgede (Evrakta) Sahtecilik Suçu ve Cezası


Resmi evrakta (belgede) sahtecilik suçu, kamu güvenine karşı suçlar arasında TCK 204. maddede düzenlenmiştir. Resmi evrakta sahtecilik, üç farklı seçimlik hareketle kasten işlenebilen bir suçtur:
  • Sahte resmi belge üretilmesi veya mevcut resmi belgenin gerçeğe aykırı düzenlenmesi,
  • Gerçek bir resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi,
  • Sahte resmi belgenin kullanılması.
Yukarıdaki üç seçimlik hareketten herhangi birinin fail tarafından işlenmesiyle resmi evrakta (belgede) sahtecilik meydana gelir. Resmi evrakta sahtecilik suçu ile Özel Evrakta Sahtecilik Suçuarasındaki en önemli fark, birincisinde sahtecilik konusu evrak aslının yetkili resmi memur tarafından düzenlenmesidir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/resmi-evrakta-belgede-sahtecilik-cezasi.html

10 Kasım 2015 Salı

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Dolandırıcılık suçu, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması, mağdurun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına yarar sağlamasıyla oluşur. Nitelikli dolandırıcılık suçu ise suçun belli dini, sosyal, mesleki, teknolojik araçların veya kamu kurumlarının araç olarak kullanılarak işlenmesidir.
Dolandırıcılık suçunun meydana gelmesi için haksız bir çıkar sağlanması gerekir. Dolandırıcılık suçunun teşebbüs aşamasında kaldığının kabulü için de, hazırlık hareketlerinin bitmesi ve haksız çıkar elde etmeye yönelik icra hareketlerine başlanılması gerekir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/nitelikli-dolandiricilik-sucu-cezasi.html

2 Kasım 2015 Pazartesi

Temyiz, Temyiz Süresi, Temyiz Başvurusu

Temyiz, mahkeme tarafından verilen kararın yeniden incelenmesi için bir davanın taraflarına tanınan olağan bir kanun yoludur. Esasen temyiz, üst mahkemede açılan yeni bir tür davadır. Taraflar, temyiz incelemesi ile yerel mahkeme kararının değiştirilmesini veya bozulmasını talep ederler. Ceza mahkemeleri kararlarına karşı temyiz başvurusu, üst mahkeme, yanib temyiz mahkemesi olan Yargıtay’a temyiz dilekçesi ile yapılır.
Yargıtay Temyiz Başvurusu

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/yargitay-temyiz-basvurusu.html