24 Ekim 2016 Pazartesi

Çelişmeli Yargılama İlkesi

https://youtu.be/jnx2ND1eN50

Ceza Muhakemesinde Deliller

https://youtu.be/L9d4Te11ftQ

Delillerin Müşterekliği İlkesi

https://youtu.be/88Hyh108DIo

Delillerin Tartışılması, CMK 216, CMK 215

https://youtu.be/BuRfgTeLSNo

Gizli Tanıklık - Gizli Tanığın Dinlenmesi

https://youtu.be/Xk3wOX6WjE0

Sanığın Tanık Olarak Dinlenmesihttps://youtu.be/NjCakcaUExE

Silahların Eşitliği İlkesi

https://www.youtube.com/watch?v=w-rLoczPqZw

Tanığın Çağrılması ve Zorla Getirilmesi

https://youtu.be/SyaiZfprUc0

Tanığın Dinlenmesi, Tanık Nasıl Dinlenir?

https://youtu.be/HDmA2ob6aZY

Tanık Beyanı Delili Nedir?https://youtu.be/CJaDlOo2RMc

Tanığın Görevleri- Ödevleri Nelerdir?
https://youtu.be/RU-Vp-wm2B4

Tanıklıktan Çekinme Hakkı - Yemin CMK


https://youtu.be/_1s9luPMZqc

Tanığın Önceki Beyanının Okunması

https://youtu.be/hSdd_8SDBXM

Müşteki (Şikayetçi), Müdahil (Katılan) Hakları

Müşteki (Şikayetçi), Müdahil (Katılan) Nedir?

Müşteki, diğer deyişle şikayetçi; bir suçtan zarar gören veya suçun mağdur olup da aleyhine işlenen suçu adli makamlara şikayet eden kişidir. Müşteki, yargılama aşamasında davaya katılmak istediğini beyan ederse müdahil (katılan) sıfatını alır.
Şikayet hakkı, bir suçun savcılık tarafından soruşturulması veya mahkeme tarafından kovuşturulması için zarar gören veya mağdura tanınan kişiye sıkı surette bağlı bir kamu hukuku hakkıdır. Müşteki, gerçek kişi olabileceği gibi şirket, vakıf, dernek vb. gibi bir tüzel kişi de olabilir. Tüzel kişiler şikayet hakkını yetkili organları vasıtasıyla kullanır.

İcra Ceza Mahkemesinin Görevi

İcra Ceza Mahkemelerinin Görevi Nedir?

İcra ceza mahkemesi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 331 ve 345. maddeleri arasında tanımlanan ve icra hukuku ile bağlantılı suçlara dair yargılama yapmakla görevli özel bir mahkemedir.
Genel ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi olmak üzere iki mahkemeden oluşmaktadır. Bu mahkemeler dışındaki mahkemeler, özel kanunlarda düzenlenen bazı suçlara bakmakla görevlidir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/icra-ceza-mahkemesi-gorevi-nedir.html

Tutuklama Nedenleri ve Tutuklamaya İtiraz Nasıl Yapılır?


Tutuklama Nedir?

Tutuklama, delillerin korunması, şüpheli veya sanığın kaçmasını önleme vb. gibi nedenlerle geçici olarak başvurulan bir koruma tedbiridir. Tutuklama kararı, ister soruşturma ister kovuşturma aşamasında olsun mutlaka bir hakim tarafından verilmelidir. Savcılığın belli şartların gerçekleşmesi halinde yakalama kararı çıkartma yetkisi varsa da tutuklama kararı verme yetkisi yoktur.
Somut bir vakıada tutuklama nedenleri olsa bile, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı vermek yerine adli kontrol kararı alarak yargılamayı sağlıklı yürütmek mümkünse tutuklama tedbirine başvurulamaz.
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/tutuklama-karari.html

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi ve Görevi

Fikri ve sınai haklar ceza mahkemelerinin görev alanı nedir?

Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi, kanundaki ceza miktarı ve suçun vasfı ne olursa olsun, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenen tüm suçlarla ilgili yargılama yapmakla görevlidir.
Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi, özel mahkeme statüsündedir. Genel mahkemeler olan asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi görev kuralları suç vasfı ve ceza miktarına göre belirlenirken, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesinin görevi tümüyle fikri mülkiyet suçlarına hasredilmiştir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/fikri-ve-sinai-haklar-mahkemesi-gorevine-giren-suclar.html

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi

Ağır Ceza Mahkemesi Nedir?

Ağır ceza mahkemesi, ilk derece ceza yargılamasında kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan mahkemedir. Ağır ceza mahkemesinin görevi, 5235 Sayılı Kanun md. 12’de düzenlenmiştir.
İşlenen herhangi bir suçun ağır ceza mahkemesinin yargılama görevine giren suçlardan olup olmadığı 5235 Sayılı Kanun’un 12. maddesinin suç vasfı ve ceza miktarı yönünden getirdiği kriterleri dikkate alınarak belirlenir. Ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamına girdiği açıkça belirtilmeyen suçlara asliye ceza mahkemesi bakmakla görevlidir. Sanık, 18 yaşından küçük ise, yargılama görevi çocuk ağır ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/agir-ceza-mahkemesinin-gorevine-giren-suclar-ve-davalar.html

Çocuk Mahkemesi ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi


Çocuk Mahkemelerinin Görevi Nedir?

Çocuk mahkemeleri, esasen asliye ceza mahkemesi tarafından yargılanması gereken suçlar ile ilgili yaş küçüklüğü nedeniyle suça sürüklenen çocuklar hakkında açılan davalara bakmakmakla görevlidir (5395 Sayılı Kanun md. 26/1).
Çocuk ağır ceza mahkemeleri ise, çocukların işlediği ve esasen ağır ceza mahkemesi tarafından yargılanması gereken suçlarla ilgili yaş küçüklüğü nedeniyle çocuklar hakkında açılan davalara bakmakla görevlidir (5395 Sayılı Kanun md. 26/2).

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/cocuk-agir-ceza-mahkemesinin-gorevi-nedir.html

Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi

Asliye Ceza Mahkemesi Nedir?

Asliye ceza mahkemesi, ceza yargılaması sisteminin temel mahkemelerinden biridir. Diğer ceza mahkemelerinin görevli olmadığı tüm dava ve işlere asliye ceza mahkemesi bakmakla görevlidir.
Ceza yargılamaları, ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, çocuk mahkemesiçocuk ağır ceza mahkemesifikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde yapılmaktadır. Ancak, ceza yargılamalarının yapıldığı esas görevli mahkemeler asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleridir. Bu iki mahkeme dışındaki diğer tüm ceza mahkemeleri özel kanunlarla kurulmuş özel mahkemelerdir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/asliye-ceza-mahkemesinin-gorevine-giren-suclar.html

Ceza Hukukunda Dava ve Ceza Zamanaşımı


Dava ve Ceza Zamanaşımı Nedir?

TCK md. 66’da düzenlenen dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtiği halde dava açılmamış veya dava açılmasına rağmen kanuni süre içinde sonuçlandırılmamış ise, devletin cezalandırma hakkından vazgeçmesi ve ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur.
TCK md. 68’de düzenlenen ceza zamanaşımı, mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinden itibaren belli bir sürenin geçmesiyle hükmün infaz edilmesinden vazgeçilmesidir. Dava zamanaşımında devletin cezalandırma hakkı ortadan kalkarken, ceza zamanaşımında hükmedilen cezanın infaz edilmemesi söz konusudur.
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/dava-zamanasimi-ceza-zamanasimi-nedir.html

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/capraz-sorgu-dogrudan-soru-sorma-nasil-yapilir.html

Çapraz Sorgu ve Doğrudan Soru Sorma Nedir?

Çapraz sorgu, tanık veya sanık beyanının doğruluğunu ve güvenilirliğini denetlemek, beyanlar hakkında şüphe uyandırmak, yargılamada herhangi bir tarafın kendi iddia veya savunmasına dikkat çekmek veya güçlendirmek için; tanık, sanık, müdahil (katılan) ve müştekiyi sorguya çekmesidir. Çapraz sorgu, Ceza Muhakamesi Kanunu (CMK) md. 58/1 ve CMK md. 201 birlikte yorumlanarak ceza hukuku sisteminde ortaya konulabilir.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Nedir?

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, TCK md. 123’te ‘Hürriyete Karşı Suçlar’ başlığı altında düzenlenmiştir. Bu suçta, fail kasten mağduru rahatsız etmekte, mağdurun huzurlu bir özel ve sosyal hayat yaşamasına müdahale etmektedir. Hukuken bağlı seçimlik hareketli bir suç olarak tarif edilen bu suç ile korunan hukuki değerler, mağdurun iç huzuru, karar verme ve hareket özgürlüğüdür.

Taksirle Adam Yaralama Suçu ve Cezası

Taksirle Adam Yaralama Nedir?

Taksirle adam yaralama suçu, iş kazası, trafik kazası, doktor hatası vb. gibi sayısız nedenlerle bir kimsenin vücuduna taksirle zarar verilmesi halinde meydana gelir. Taksirle adam yaralama suçu TCK 89. maddede düzenlenmiştir. Taksirle yaralama suçu ile kasten adam yaralama suçu arasındaki en önemli fark, taksirle yaralamada failin dikkatsiz ve özensiz davranışı neticesinde yaralamanın gerçekleşmesidir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/taksirle-adam-yaralama-sucu-cezasi.html

Mühür Bozma (Mühür Fekki) Suçu

Mühür Bozma (Mühür Fekki) Suçu Nedir?

Mühür bozma veya diğer bir deyişle mühür fekki suçu, ‘kasten’ işlenebilen suçlardan olup TCK 203. maddede ‘kamu güvenine karşı suçlar’ arasında düzenlenmiştir. Mühür bozma suçu, bir şeyin muhafazası veya varlığının mevcut olduğu şekilde korunması için konulan yetkili makamlar tarafından konulan mührün kaldırılması veya mührün konulma gayesine aykırı hareketler yapılmasıyla meydana gelir. Mühür bozmak, en sık işlenen hukuka aykırı fiillerden biridir. Mühür bozmak fiilinin gayesi ve saiki ne olursa olsun suçun genel kast ile işlenmesi yeterlidir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/muhur-bozma-ve-fekki-sucu-cezasi.html

Darbeye Teşebbüs Suçu Nedir?

Darbeye Teşebbüs Suçu (Darbe Suçu) Nedir?

Darbeye teşebbüs suçu, 5237 sayılı TCK’nın “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı beşinci bölümünde çeşitli maddeler halinde düzenlenmiştir. Darbeye teşebbüs niteliğindeki fiiller (darbe suçu) cebir ve tehdit kullanılarak çeşitli biçimlerde işlenebilir. Ancak, bu nitelikteki fiiller ile 5237 sayılı TCK’nın üç temel maddesi ihlal edilebilir: TCK md.309 (Anayasayı İhlal Suçu), TCK md.311 (Yasama Organına Karşı Suç), TCK md. 312 (Hükümete Karşı Suç).

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/darbeye-tesebbus-sucu-tck.html

22 Nisan 2016 Cuma

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve CezasıKişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bir kimsenin “bir yere gitmek” veya “bir yerde kalmak”özgürlüğünden mahrum edilmesidir. Yani, fail tarafından mağdurun serbestçe hareket etmesinin engellenmesidir.
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, diğer adıyla hürriyeti tahdit suçu, kişi özgürlüğü ve güvenliğini koruyan bir suç olarak TCK md.109’da “hürriyete karşı suçlar” bölümü altında düzenlenmiştir.
Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu, bireylerin kendi istekleri ve serbest iradeleriyle hareket etme özgürlüğünü güvence altına alan bir suç tipidir.https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/kisiyi-hurriyetinden-yoksun-kilma-sucu-cezasi.html

1 Nisan 2016 Cuma

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Temyiz Dilekçesi

Nitelikli dolandırıcılık suçu, en çok işlenen suçlardan biridir. Nitelikli dolandırıcılık suçuna dair temyiz dilekçesi her olayın özelliğine göre farklılık arz eder. Burda yer verdiğimiz temyiz dilekçesi somut bir olaya ilişkin örnek bir temyiz dilekçesidir.
Aşağıda yer alan temyiz dilekçesi mağdurların sanık aleyhine yaptıkları bir temyiz başvurusuna ilişkindir.

30 Mart 2016 Çarşamba

Yağma Suçunda Malın Değerinin Azlığı

Toplum yaşantısında yarattığı sonuç, failin, suçtan zarar görenin maddi ve manevi zarar azlığı ve çokluğu da bu konuda etkindir. TCK’nın 148 ve 149. maddelerinde düzenlenen yağma suçlarında aynı yasanın 150/2.maddesinin, yani malın değerinin azlığı halinde ceza indiriminin uygulanabilirliği bu bağlamda değerlendirilmelidir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/yagma-sucu-malin-degerinin-azligi-yargitay-karari.html

11 Mart 2016 Cuma

İstinaf Nedir? İstinaf ve Temyiz Şartları

İstinaf Kanun Yolu Nedir

İstinaf, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hem olay yönünden hem de hukuki yönden üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmesidir. İstinaf kanun yoluna başvurulduğunda ceza davası veya hukuk dava dosyası üst dereceli İstinaf Mahkemesi (Bölge Adliye Mahkemesi) tarafından ikinci kere incelenerek karar verilir. İstinaf Mahkemesi (Bölge Adliye Mahkemesi) tarafından istinaf incelemesi sonucunda verilen karara karşı da koşulları varsa, temyiz incelemesi için Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılabilir. Böylece üç dereceli bir inceleme sistemi kurularak hukuk veya ceza davası neticesinde verilen kararın yeterince denetlenmesi sağlanmak istenmiştir.

İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur

Davasız yargılama olmaz ilkesi gereği, istinaf incelemesi için mutlaka bir istinaf başvurusu yapılmış olması gerekir. İlk derece mahkemesi bir hükmü kendiliğinden istinaf incelemesi için istinaf mahkemesine göndermez.
İstinaf başvurusu, bir dilekçeyle kararı veren yerel mahkemeye yapılabilir. Ayrıca, kararı veren mahkemenin katibine beyanda bulunularak da istinaf başvurusu yapılabilir. Kararı veren ilk derece mahkemesinin katibine beyanda bulunulduğunda, katip istinaf başvurusu talebini bir tutanağa bağlar ve tutanak hakim tarafından onaylanarak istinaf başvurusu alınmış olur.
https://barandogan.av.tr/blog/medeni-hukuk/istinaf-ve-temyiz-nedir-hmk.html

9 Mart 2016 Çarşamba

Şantaj Suçu, Şartları ve Cezası

Şantaj suçu, tehdit suçu ile benzer nitelikte fiiller içeren, hatta tehdit suçunun özel bir görünüm biçimi olarak esasen mağdurun daha ağır bir şekilde huzursuz edilmesini cezalandırarak mağdurun iç huzur ve hürriyetini koruyan bir suç tipidir. Bir tehlike suçu olan şantaj suçu aşağıdaki şekillerde işlenebilir:
  • Bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlama şeklinde şantaj suçu (TCK md. 107/1).
  • Haksız çıkar sağlamaya zorlama suretiyle şantaj suçu (TCK md. 107/1).
  • Bir kimsenin şeref veya saygınlığına zarar verecek mahiyette olan hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidi ile şantaj suçu (TCK md. 107/2).
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/santaj-sucu-cezasi-ve-tehdit-sucu-nedir.html

8 Mart 2016 Salı

Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Kasten adam öldürme suçu, daha doğru ifadesiyle insan öldürme suçu, bir başkasının hayatına kasten son verilmesidir. Kasten adam öldürme suçunun temel şekli TCK md. 81’de, nitelikli şekli de TCK md.82’de düzenlenmiş olup suç ile korunan hukuki değer kişilerin yaşam hakkıdır. İnsan yaşamına trafik kazası, iş kazası, doktor hatası vb. gibi nedenlerle taksirle son verilmesi halindetaksirle adam öldürme suçu meydana gelir. Kasten adama öldürme suçunun meydana gelebilmesi için failin bilerek ve isteyerek bir insanın yaşamına son vermesi gerekir. 5237 sayılı TCK’nın 81. Maddesine göre, kasten adam öldürmenin basit şeklinin cezası müebbet ağır hapis cezasıdır.https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/kasten-adam-oldurme-sucu-cezasi.html

7 Mart 2016 Pazartesi

Ceza Muhakemesinde Kıyas ve Kıyas Yasağı

Ceza hukukunda kıyas, kanunda açıkça yazılmayan bir fiilin, kanunda suç olarak tanzim edilen bir fiile benzetilerek cezalandırılması anlamına gelmekte olup maddi ceza hukukunda kıyas yasağı ilkesi mevcuttur. Maddi ceza hukukunda kıyas yasağı olmasının nedeni “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesinin doğal bir sonucudur. Maddi ceza hukukunda lehe veya aleyhe kıyas yapıldığı takdirde hukuki güvenlik ihlal edilmiş olur. Maddi ceza hukukunda kıyas yasağı ilkesi bulunmasına karşın ceza muhakemesi hukukunda kıyas yapılması mümkündür.
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/kiyas-nedir-kiyas-yasagi.html

Maddi Gerçek Nedir


Ceza yargılamasının amacı maddi gerçeğe ulaşmaktır. Maddi gerçek, yaşanan gerçeğin delillerle temsil edilmiş şeklidir. Maddi gerçeği araştırma ilkesi, hakime taraf beyanlarıyla veya dosyadaki diğer delillerle yetinmeyip kendiliğinden araştırma yapma yükümlülüğü yükler. Yargıç, maddi gerçeğe ulaşmak için her türlü delili mahkemeye getirtip tartıştırmalı ve değerlendirmelidir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/maddi-gercek-nedir.html

Davasız Yargılama Olmaz (Yargılamanın Sınırlılığı) İlkesi Nedir?

Ceza muhakemesi hukukunda kural olarak hakkında ceza davası açılmayan bir kişi veya vakıa ile ilgili yargılama yapılmaz. İddia makamı olan savcılığın yaptığı soruşturma sonucunda suç teşkil eden “fiili” ve suçu işleyen “faili” tespit ederek ceza davası açması gerekir. Hakim, önüne getirilmeyen bir uyuşmazlık ile ilgili karar verme yetkisine sahip değildir. Örneğin, A şahsının hileli davaranışlara B’yi kandırarak arabasını aldığı ve dolandırıcılık suçu işlediği iddianamede anlatılmasına rağmen, mahkemede yapılan yargılamada A’nın B’ye ait arabaya zarar verdiği, ayrıca mala zarar verme suçu işlediği ortaya çıksa bile, hakim yargılama sırasında ortaya çıkan bu vakıa ile ilgili karar veremez. Çünkü, ortaya çıkan bu yeni vakıa ile ilgili savcılık makamının yaptığı bir soruşturma ve hazırladığı bir iddianame yoktur. Hakim, savcılık makamı tarafından usulüne uygun açılmış bir dava olmadan uyuşmazlığa el atamaz. Bu durumu ifade etmek üzere, ceza muhakemesi hukukunda “davasız yargılama olmaz ilkesi” veya “yargılamanın sınırlılığı ilkesi” kavramları kullanılmaktadır.
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/davasiz-yargilama-olmaz-ilkesi-cmk-225-cmk-226.html

Derhal Beraat Kararı ve Şartları


Derhal Beraat Kararı Nedir?

Derhal beraat kararı, sanık hakkında yapılan yargılamanın bulunduğu aşama itibariyle, ek bir delil toplanmasına veya araştırma yapılmasına gerek kalmadan sanığa isnat edilen fiilin suç olarak tanımlanmamış olması gerekçesiyle beraat kararı verilmesidir. Derhal beraat kararı, CMK 223/9 maddesinde “Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm” başlığı altında düzenlenmiştir.
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/derhal-beraat-karari-cmk-223.html

3 Mart 2016 Perşembe

Ceza Avukat Eğitim Semineri-4 / Davasız Yargılama Olmaz İlkesi / İstanbu...Davasız Yargılama Olmaz - Yargılamanın Sınırlılığı İlkesi

Davasız yargılama olmaz ilkesi, hakimin, iddianame ile hakkında dava açılmış kişi ve fiil hakkında yargılama yapması, somut uyuşmazlığı hukuki bir şekilde çözmesi demektir. Yargılamanın sınırlılığı ilkesi gereği, yargıç iddianamede olmayan bir vakıa ile ilgili karar veremez. 

CMK Ceza Avukat Eğitim Semineri-15 / Açık Duruşma - Kapalı Duruşma / İst...Açık Duruşma - Kapalı DuruşmaCeza Muhakamesi Kanunu'na göre kural olarak duruşmalar halka açık olarak yapılır. Ancak, sanığın yaşının küçüklüğü, davanın niteliği gibi gerekçelerle mahkeme kapalı duruşma yapılmasına da karar verebilir. Kapalı duruşma yapılması kararı açık duruşmada alınarak gerekçesi açıklanmalıdır.


CMK Ceza Avukat Eğitim Semineri-5 / Non (Ne) Bis İn İdem / İstanbul Avuk...Non bis in idem - Ne bis İn idem - Bir fiil nedeniyle iki kez yargılama olmaz - Bir fiilden iki kez ceza verilemezNon bis in idem kuralı, aynı fiil nedeniyle birden fazla soruşturma ve kovuşturma yapılmamasını, birden fazla ceza verilmemesini ifade eder. TCK md. 44'e göre tek bir fiil nedeniyle birden fazla suç işlendiğinde faile en ağır cezayı gerektiren suçtan ceza verilir. CMK 223/7 gereği,  "aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir" hükmünü amirdir.

Ceza Avukat Semineri - 32 / Hüküm, Durma, Düşme, Beraat, Mahkumiyet / İs...Hüküm: Durma, düşme, ceza verilmesine yer olmadığı kararı, güvenlik tedbiri, beraat, mahkumiyet...


CMK Ceza Avukat Semineri / Hakimin Reddi -2, Suçluluk Hakkında Kanaat / ...Hakimin Reddi - 2


Hakimin reddi, duruşmadan önce öğrenilmişse en geç ilk duruşmada sorgudan önce ileri sürülmelidir. 
Hakim, daha önce sanığın suçluluğu hakkında kanaat oluşturacak bir işlem yapmışsa, Yargıtay'a tayin edilmesi halinde sanık ile ilgili davanın temyiz incelemesini yapamaz.
Yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulması halinde, önceki hükmü veren mahkeme üyeleri yargılamanın yenilenmesi talebinin değerlendirilmesini yapacak heyette yer alamaz.


CMK Ceza Avukat Eğitim Semineri-2 / Suç İsnadı Nedir / İstanbul Avukat B...Suç İsnadı Nedir?


Suç isnadı, kanun tarafından suç olarak kabul edilmiş bir fiilin işlendiğinin iddia makamı tarafından şüpheli veya sanığa bildirilmesidir. Suç isnadı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6/3 maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunu 147/1-b maddesi gereği usulüne uygun yönetilmelidir. Usulüne uygun yöneltilmiş bir suç isnadından bahsedebilmek için şüpheli veya sanığa, isnadın dayanağı olan fiil açıkça anlatılmalı ve fiilin hangi suçu oluşturduğuna dair iddia makamının hukuki nitelendirmesi bildirilmelidir. Yani, "sizi hırsızlık suçu ile suçluyoruz" şeklindeki bir beyan usulüne uygun bir suç isnadı değildir. Çünkü, bu durumda suç vasfı bildirilmesine rağmen suçun dayanağı olan fiil açıkça anlatılmamıştır.


CMK Ceza Avukat Semineri /Adli Para Cezası, Cezanın Ertelenmesi/ İstanb...Adli Para Cezası: Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hapis cezasının ertelenmesi

Adli para cezası, seçenek bir yaptırımdır. Adli para cezası, doğrudan verilen adli para cezası, seçimlik ceza olan adli para cezası, hapis cezası ile birlikte verilen adli para cezası, hapis cezasından çevrilen adli para cezası olmak üzere dörde ayrılır. Hapisten çevrilen adli para cezaları için hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkün değildir. Hapis cezası ile birlikte verilse bile hiçbir adli para cezası hakkında hapis cezasının ertelenmesi kurumu uygulanamaz.


CMK Ceza Avukat Semineri / Temyiz ve Müdahilin Temyizi -1 / İstanbul - A...Temyiz, temyiz nedir, aleyhe bozma yasağı


Müdahil hükmü sanık aleyhine temyiz etse ve sanık temyiz etmese bile hüküm sanık lehine bozulabilir. Sanık aleyhine bozma yasağı ilkesi vardır, ancak sanığın lehine bozma yasağı ilkesi mevcut değildir. 

CMK Ceza Avukat Eğitim Semineri - 19 / Derhal Beraat Kararı / İstanbul A...Derhal Beraat Kararı Verilmesi TalebiCMK md. 223/9 gereği, sanık hakkında derhal beraat kararı verilebilir. CMK 193/2'ye göre sorgusu yapılmamış olsa bile sanık hakkında derhal beraat kararı verilebilir. Derhal beraat talebi, sanığın sorgusunda önce ileri sürülebileceği gibi yargılamanın herhangi bir aşamasında da ileri sürülebilir.

CMK Ceza Avukat Eğitim Semineri- 3 / Koruma Tedbiri - Güvenlik Tedbiri /...Koruma Tedbiri - Güvenlik TedbiriKoruma tedbirleri, ceza muhakemesinde soruşturma veya kovuşturma aşamalarında delillerin araştırılması, elde edilmesi, muhakemenin yapılmasını ve hükmün uygulanmasını temin amacıyla başvurulan geçici araçlardır. Koruma tedbirleri şunlardır: Yakalama, Elkoyma, Gözaltına Alma, Tutuklama, Arama, Adli Kontrol Tedbiri Kararı....

Koruma tedbirleri kavramı ile güvenlik tedbiri kavramını birbirine karıştırmamak gerekir. Koruma tedbirleri geçici ve araçsal niteliktedir. Güvenlik tedbirleri ise hukuki niteliği itibariyle birer yaptırımdır. Koruma tedbirlerine yargılamanın her aşamasında hükmedilebilir, güvenlik tedbirleri ise yaptırım olduklarında sadece son karar-hüküm verilerek hükmedilir.


CMK Ceza Avukat Semineri / Delillerin Tartışılması / İstanbul Avukat Ba...Delillerin Tartışılması

Sanığın sorgunun yapılmasından sonra delillerin ileri sürülmesi ve tartışılması aşaması başlar. Delillerin tartışılmasında yargılama sujelerine söz hakkı verilmelidir. Dava dosyasındaki her delil ayrı ayrı tartışılmalıdır.


CMK Ceza Avukat Semineri /Tek Tanık Beyanının Okunması / İstanbul Avukat...Olayın tek tanığının beyanının duruşmada okunması


İddianamede anlatılan olayın delili sadece bir tanığın beyanlarından ibaretse, tanığın önceki ifadesi okunarak dava bitirilemez. Tanık, mutlaka mahkemede dinlenmelidir. Tanık dinlenmeden mahkemenin önceki beyanı okuyarak karar vermesi usule aykırı olup bozma nedenidir.


CMK Ceza Avukat Eğitim Semineri / Hakimin Reddi-1 / İstanbul Avukat Bara...Hakimin Reddi -1 


Mutlak red sebepleri ve hakimin davaya bakmaya yasaklı olduğu haller hariç olmak üzere, duruşmadan önce öğrenilen red sebepleri ilk duruşmada sanığın sorgusundan önce ileri sürülmelidir. Duruşmadan önce öğrenilip de ilk duruşmada sanık sorgusundan önce ileri sürülmeyen red sebeplerine ileri aşamalarda dayanılamaz. 

Ceza Avukat Semineri/ Duruşmada Okunması Zorunlu Belgeler - Tutanaklar/ ...Duruşmada Okunması Zorunlu Belgeler, Hukuku Aykırı Delilin Okunması

Duruşmada okunması gereken belgeler CMK md. 209'da düzenlenmiştir. Buna göre, sorgu tutanakları, keşif ve muayene tutanakları, otopsi tutanağı, adli sicil ve nüfus kaydı ile olaya ilişkin tutulan tutanaklar duruşmada mutlaka okunmalıdır. Bu belgeler duruşmada okunmadığı takdirde mutlak bir bozma nedenidir.

CMK Ceza Avukat Eğitim Semineri/ İddianamenin İadesi-2 / İstanbul Avuka...İddianamenin İadesi - 2


Bazı zorunlu unsurları taşımayan iddianameler, mahkeme tarafından iade edillir. İddianamenin iadesi koşulları Ceza Muhakemesi Kanunu ve Yargıtay içtihatlarıyla şekillenmiştir.


CMK Ceza Avukat Semineri/ Ek Savunma - 2 / İstanbul Avukat Baran DoğanEk savunma-2


İddianamede anlatılmayan bir olay için sanığa ek savunma hakkı verilerek karar verilemez. İddianamede anlatılmayan bir olay için mahkeme ek savunma almak yerine suç duyurusunda bulunmalıdır. Suç duyurusu neticesinde iddianamede anlatılmayan olay için soruşturma yapılacak ve yeni bir iddianame ile dava açılacaktır.

CMK Ceza Avukat Semineri / İddianamenin Okunması -2 / İstanbul Avukat Ba...İddianamenin okunması-2Adil bir yargılama için iddianamenin duruşmada okunması gerekir. Sanığa sadece iddianamedeki suç vasfının bildirilmesi iddianamenin okunması yerine geçmez. Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre iddianame duruşmada özet olarak okunduğu takdirde de iddianame okunmuş sayılmaktadır.


CMK Ceza Avukat Semineri / Ek Savunma -1 / İstanbul Avukat Baran DoğanEk savunma -1Sanık iddianamede anlatılan vakıa çerçevesinde yargılanır ve iddianamedeki fiil nedeniyle cezalandırılır. İddianamede suç vasfının ve uygulanacak kanun maddesinin gösterilmesi gerekir. İddianamede belirtilen suç vasfı değiştiğinde sanık savunmasını yapmak üzere hazır bulundurulmalıdır. Sanığın iddianamede belirtilen kanun maddesinden daha fazla ceza verilmesine neden olacak başka bir kanun maddesi ile cezalandırılmasına karar verildiğinde mutlaka ek savunmasının alınması gerekir. Ek savunma sanığa yeni suç vasfına göre yenir bir savunma hazırlama imkanı verir.


CMK Ceza Avukat Eğitim Semineri / Ek Savunma -3 / İstanbul Avukat Baran ...Ek savunma - 3


İddianamede olmayan bir olay ile ilgili sanığın ek savunması alınarak karar verilemez. İddianamede olmayan bir olaydan yargılama yapılamayacağı için mahkeme ek savunma almadan sanık hakkında suç duyurusu yapmalıdır. Suç duyurusu neticesinde yeniden soruşturma yapılarak yeni bir ceza davası açılmalıdır.


CMK Ceza Avukat Semineri / Tanığın Önceki İfadesinin Okunması / İstanbu...Tanığın dinlenmesi, tanığın önceki beyanının okunması, tanık ifadelerinde çelişkinin giderilmesi

Tanık, mahkeme huzurunda dinlenirken sözü kesilmez. Öncelikle tanığın olay hakkındaki görgü ve bilgisini tespit eden beyanı alınmalıdır. tanık beyanı alınırken olayı hatırlayamadığını söylerse olayı hatırlatmak için önceki beyanı okunabilir. Ancak, olayı hatırlamasına yardımcı olacak ölçüde beyanı okunmalıdır. Yoksa, tanık dinlenmeden önceki beyanının tamamı mahkemede okunamaz. Tanık beyanda bulunduktan sonra, mahkeme huzurundaki beyanı ile önceki ifadesi arasında çelişki varsa çelişkinin giderilmesi için de önceki beyanı okunabilir.


CMK Ceza Avukat Semineri / Tanığın Önceki İfadesinin Okunması / İstanbu...Tanığın dinlenmesi, tanığın önceki beyanının okunması, tanık ifadelerinde çelişkinin giderilmesi

Tanık, mahkeme huzurunda dinlenirken sözü kesilmez. Öncelikle tanığın olay hakkındaki görgü ve bilgisini tespit eden beyanı alınmalıdır. tanık beyanı alınırken olayı hatırlayamadığını söylerse olayı hatırlatmak için önceki beyanı okunabilir. Ancak, olayı hatırlamasına yardımcı olacak ölçüde beyanı okunmalıdır. Yoksa, tanık dinlenmeden önceki beyanının tamamı mahkemede okunamaz. Tanık beyanda bulunduktan sonra, mahkeme huzurundaki beyanı ile önceki ifadesi arasında çelişki varsa çelişkinin giderilmesi için de önceki beyanı okunabilir


CMK Ceza Avukat Semineri / Yetkisizlik-Hakimin Reddi -Görevsizlik / İsta...Ceza Muhakemesinde Sorgudan Önce Yetkisizlik - Hakimin Reddi-1Mahkemenin yetkisiz olduğu ve yetkisizlik kararı verilmesine dair talep sorgudan önce yapılmalıdır. Hakimin reddi de sanığın sorgusundan önce yapılmalıdır. Görevsizlik her aşamada ileri sürülebilir, ancak mahkemenin yetkisiz olduğu iddiası ilk duruşmada sanığın sorgusundan önce ileri sürülmelidir.


CMK Ceza Avukat Semineri / Sorgunun Hukuki Niteliği / İstanbul Avukat B...Hakim sorgusunun hukuki niteliği nedir?

Sorgu hukuki niteliği itibariyle bir delil toplama aracı değildir, sorgu savunma aracıdır. Sanığın sorgulanması iddianın dayanağı vakıa hakkında savunmasının alınmasıdır. Sorgu sırasında ikrar delili ortaya çıkması tali bir meseledir.


CMK Ceza Avukat Semineri/ Ek Savunma -6 / İstanbul - Avukat Baran DoğanEk savunma - 6


Sanığa verilecek cezanın arttırılmasına neden olan hallerde sanığa mutlaka ek savunma hakkı verilmelidir. İddianamede yaş küçüklüğü, karşılıklı hakaret, teşebbüs nedeniyle ceza indirimi istenmesine rağmen sonradan bu indirim hükümleri uygulanmayacaksa sanığa mutlaka ek savunma verilmelidir.


CMK Ceza Avukat Semineri / Duruşmanın Başlaması -1 / İstanbul Avukat Bar...Duruşmanın Başlaması-1Duruşmanın başlama anı, Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre iddianamenin kabulü kararının okunmasıdır. Ancak, CMK md. 191/1'e göre duruşma yoklama ile başlar. Duruşmanın başlama anı, avukatların bazı taleplerde bulunması açısından önemli olduğundan dikkatle hatırda tutulmalıdır.


CMK Ceza Avukat Semineri / Delillerin Serbestliği İlkesi / İstanbul Avuk...Ceza Muhakemesinde Delillerin Serbestliği İlkesiDelillerin serbestliği ilkesi, ceza muhakemesinde her şeyin delil olabilmesidir. Yani, her beyan, her belge ve her belirti ceza muhkamesinde delil olarak kullanılabilir. Delillerin serbestliği ilkesinin istisnası hukuka aykırı delillerdir. Hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş, akılcı, gerçekçi ve olayı temsil eder mahiyette olması gerekir. 

CMK Ceza Avukat Semineri / Kıyas Nedir, Kıyas Yasağı / İstanbul Avukat B...Kıyas Nedir? Ceza Yargılamasında Kıyas Mümkün mü? Kıyas Nasıl Uygulanır?Ceza hukukunda kıyas, kanunda açıkça yazılmayan bir fiilin, kanunda suç olarak tanzim edilen bir fiile benzetilerek cezalandırılması anlamına gelmekte olup maddi ceza hukukunda kıyas yasağı ilkesi mevcuttur. Ancak, ceza muhakemesi hukukunda kıyas mümkündür. Ceza muhakemesinde kıyasın iki istisnası mevcuttur: 1- Özgürlüğü daraltan normlarda kıyas yasağı vardır. 2- İstisnai normlarda kıyas yasağı vardır.


CMK Ceza Avukat Semineri /Alenilik İlkesi, Yargılamanın Aleniliği / İsta...Yargılamanın Aleniliği - Alenilik İlkesiCeza muhakemesinde alenilik ilkesi yargılamanın halka açık bir şekilde yapılmasını ifade eder. Mahkemeler kural olarak yargısal işlemleri ve özellikle duruşmanın halka açık bir şekilde yapılmasını temin etme yükümlülüğündedir. Aleniyet ilkesi, halkın yargılamadan haberdar olmasını, mahkemelerin denetlenerek tarafsız ve bağımsız yargılama yaparak adil yargılanma hakkını sağlamasına yardım eder. Yargılamanın aleniliği - aleniyet ilkesi gereği kural olarak duruşmalar herkese açık yapılır, istisnai bazı durumlarda kapalılık kararı alınabilir. Ancak, aleniyet ilkesi gereği kapalılık kararı açık duruşmada gerekçesiyle birlikte kamuoyuna açıklanmalıdır. 

CMK Ceza Avukat Eğitim Semineri / Ek Savunma-4 / İstanbul Avukat Baran ...

Ek Savunma -4


İddianamede anlatılmayan bir vakıa yargılama konusu yapılamaz. İddianamede anlatılmayan bir vakıa nedeniyle sanığa ek savunma verilerek karar verilemez. 
İddianamede belirtilen suç vasfı değiştiğinde sanığa ek savunma hakkı verilip savunması alındıkatan sonra karar verilebilir. Cezanın arttırılmasını veya ek olarak güvenlik tedbiri uygulanmasını gerektiren haller ortaya çıktığında, iddianamedeki vakıa dışına çıkmamak kaydıyla sanığın ek savunması alınarak karar verilebilir.

CMK Ceza Avukat Semineri / Duruşmanın Başlaması-2 / İstanbul Avukat Bara...Duruşmanın Başlaması-2


Duruşmanın başlaması avukatın taleplerini ileri sürmesi için önemlidir. Yargıtay'a göre duruşma, iddianamenin kabulü kararının okunması ile başlar. Ancak, CMK md. 191/1'e göre duruşma yoklama ile başlar. 


CMK Ceza Avukat Semineri / İddianame, İddianamenin İadesi / İstanbul Avu...

İddianame, İddianamenin İadesi-1CMK md. 170'e göre, iddianame bazı unsurları taşımalıdır. Usulüne uygun düzenlenmemiş bir iddianame, CMK md. 174'e göre mahkeme tarafından savcılığa iade edilebilir. İddianamenin iadesi halinde savcılık iade gerekçesine göre yeniden iddianame tanzim eder.


Ceza Avukat Semineri/ İddianamenin Okunması -1 / İstanbul Avukat Baran D...

İddianamenin okunması, iddinamenin okunması kararı-1


Adil bir yargılama için iddianamenin duruşmada okunması gerekir. Sanığa sadece iddianamedeki suç vasfının bildirilmesi iddianamenin okunması yerine geçmez. Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre iddianame duruşmada özet olarak okunduğu takdirde de iddianame okunmuş sayılmaktadır. 


CMK Ceza Avukat Eğitim Semineri / Kararın Düzeltilmesi, Temyiz / İstanbu...

Kararın Düzeltilmesi, Kararın Düzeltilmesinden FeragatKararın düzeltilmesi, temyiz aşamasından sonra başvurulabilen olağanüstü bir kanun yoludur. Savcılık sanığın aleyhine kararın düzeltilmesi yoluna gitmek isterse, Yargıtay'ın onama veya bozma kararından itibaren 1 ay içinde kararın düzeltilmesi talebinde bulunması gerekir. Sanık lehine kararın düzeltilmesi talebinde bulunabilmek için süre sınırlaması yoktur.
Ceza Avukat Semineri /Kararın Düzeltilmesi, Kanun Yararına Bozma / İstan...

Temyiz, Kararın Düzeltilmesi, Kanun Yararına BozmaTemyiz, sanık lehine veya aleyhine gidilebilen olağan bir kanun yoludur. Temyiz başvurusu hukuki niteliği itibariyle bir dava olarak kabul edildiğinden bu yol için "temyiz davası" kavramı da kullanılır. Kararın düzeltilmesi ve Kanun Yararına Bozma ise birer olağanüstü yargı yoludur.


CMK Ceza Avukat Semineri/ Temyiz, Aleyhe Bozma Yasağı/ İstanbul - Avukat...

Temyiz ve Aleyhe Bozma Yasağı


Temyiz, hukuki niteliği itibariyle bir davadır. Uygulamada ve doktrinde mahkemeye temyiz dilekçesi ile yapılan başvuru "temyiz davası" olarak nitelenir. Sadece sanığın hükmü temyiz etmesi halinde, hüküm sanık aleyhine bozulamaz. Bu kurala "aleyhe bozma yasağı ilkesi" denilmektedir. Aleyhe bozma yasağının istisnası, sadece sanık temyiz etse bile kararın suç vasfı açısından bozulmasıdır. Yani, sanığın kazanılmış hakkı korunarak karar sadece suç vasfı açısından sanık aleyhine bozulur.

CMK Ceza Avukat Semineri / Ek Savunma-5, Tekerrür, Müsadere / İstanbul A...

Ek savunma-5, Tekerrür ve Ek Savunmaİddianamede anlatılmayan bir olaydan dolayı sanığa ceza verilemez. Olay iddianamede anlatılmışsa, delilleri sonradan ortaya çıksa bile ek savunma verilebilir.

Sanığa tekerrür, müsadere gibi güvenlik tedbirleri uygulanması için ek savunma alınması gerekir. Tekerrür veya müsadere hükümlerinin uygulanması için, bu kurumların uygulanmasının iddianamede talep edilmesi şart değildir. Sanığa ek savunma hakkı verilerek güvenlik tedbirleri uygulanabilir.
CMK Ceza Avukat Semineri / Temyiz, Temyizden Vazgeçme / İstanbul - Avuka...

Temyizden Feragat, Temyizden Vazgeçme


Temyiz, hukuki niteliği itibariyle bir davadır. Bu yüzden uygulamada "temyiz davası" kavramı kullanılır. Temyiz başvurusu yapan kişi temyizden vazgeçebilir. Ancak, hak doğmadan, yani önceden temyizden feragat mümkün değildir. Savcılık sanık lehine temyiz başvurusu yaptıktan sonra, sanığın icazetini almadan temyizden vazgeçemez, temyiz başvurusunu geri alamaz. Savcılık kararın düzeltilmesi yoluna sanık lehine gitse bile, kararın düzeltilmesi başvurusunu her zaman geri alabilir. Çünkü, kararın düzeltilmesi taraflara tanınmış bir hak değil, savcılığa tanınmış bir yetkidir.


CMK Ceza Avukat Semineri / Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması / İsta...Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Hapis Cezasının Ertelenmesi, Adli Para Vezası

Mahkeme hapis cezası verdikten sonra, hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerini değerlendirmelidir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, diğer tüm bireyselleştirme kurumlarından önce değerlendirmelidir. 

CMK - Ceza Avukat Semineri-1 / Maddi Gerçek Nedir / İstanbul - Avukat B...Maddi Gerçek Nedir? 

Ceza muhakemesinin amacı maddi gerçeğe ulaşmaktır. Maddi gerçeği araştırma ilkesi, hakimin taraf beyanlarıyla veya dosyadaki diğer delillerle yetinmeyip resen araştırma yapmasını temin eder. Hakim maddi gerçeğe ulaşmak için her türlü delili elde etmeye çalışmasının istisnası delil yasaklarıdır. Hukuka aykırı deliller, maddi gerçeği araştırma ilkesinin istisnası olup hakim tarafından hükme esas alınamazlar.

29 Ocak 2016 Cuma

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Yargıtay Kararları

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, TCK’nın dokuzuncu bölümündeki özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı gizli suçlardan olup, salt gazetecilik mesleğini icra etmek ya da haber içerikli bir internet sitesi kurmak, kişilerin özel hayatlarına koşulsuz ve sınırsız şekilde müdahalede bulunma hakkı vermez. Bilinmesinde kamu yararı olan bir bilgiye ulaşmak saikiyle hareket edilmesi ya da tesadüfen böyle bir bilginin öğrenilmiş olması halinde dahi bu sonuç değişmez. 

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/ozel-hayatin-gizliligini-ihlal-sucu-yargitay-kararlari.html

18 Ocak 2016 Pazartesi

Kasten Adam Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten adam yaralama suçu, bir kimsenin vücuduna acı verilmesi, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan etkili bir eylem işlemek suretiyle zarar verilmesidir. Kasten adam yaralama suçu, TCK md. 86’da ‘vücut dokunulmazlığına karşı suçlar’ başlığı altında düzenlenmiştir.
Kasten Adam Yaralama Suçu Şikayet Süresi
Kasten adam yaralama suçu, ileride açıklayacağımız üzere basit ve nitelikli haller olmak üzere iki farklı şekilde işlenebilir. Suçun basit hallerinden biri olan “basit tıbbi müdahale ile (BTM) giderilebilecek” adam yaralama suçları şikayete tabidir. BTM ile giderilebilecek adam yaralama suçunda şikayet süresi 6 aydır. Mağdur 6 ay içinde şikayetçi olmazsa şikayet hakkı ortadan kalkar.
Suçun nitelikli halleri ve “basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilemeyecek” basit yaralama suçu şikayete tabi değildir. Suç şikayete tabi olmadığı için herhangi bir şikayet süresi yoktur. Savcılık, dava zamanaşımı süresi içinde her zaman resen soruşturma yapabilir. Suçun bu hallerine dair en düşük dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/kasten-adam-yaralama-sucu-cezasi.html

12 Ocak 2016 Salı

Hukuk Bürosu ve İstanbul Hukuk Büroları

Hukuk Bürosu Nedir?

Hukuk bürosu, avukatlık faaliyetinin yürütüldüğü temel mekanlardan biridir. Hukuk büroları, bir taraftan danışmanlık hizmeti sunarken, diğer taraftan dava takip işlemlerini yürütür. Hukuk büroları, avukatlık büroları veya avukatlık ofisleri olarak da adlandırılırlar. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın hukuk bürosu, avukatların mesleki faaliyet icra ettiği ve kamu hizmeti verilen bir alandır.

Hukuk Bürosu ve Barolar

Hukuk bürosu, avukatların çalışma alanı olarak hem özel nitelikli hem de kamu hizmeti vermesi nedeniyle kamusal nitelikli bir alandır. Barolar ise avukatların kayıtlı olduğu bir meslek kuruluşudur. Avukatlar baroya kaydolmadan avukatlık mesleğini icra edemeyecekleri gibi hukuk bürosu da açamazlar. Türkiye’nin her ilinde bir adet baro bulunur. Barolar, avukatların mesleki faaliyetine müdahale niteliğinde bir yetkiye sahip değildir. Barolar, avukatlık mesleğinin yapılmasını kolaylaştırmak, avukatlar arasında dayanışmayı sağlamak ve insan haklarını savunmak için kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Türkiye’de 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre avukatlar bağımsızdır. Avukatların mesleki faaliyetlerinin kapsamı, mesleğin nasıl icra edileceği, avukat-müvekkil ilişkileri Avukatlık Kanunu ile düzenlenmiştir. https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hukuk-burosu-istanbul-hukuk-burolari.html

7 Ocak 2016 Perşembe

Tekerrür Nedir? Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi

Tekerrür, daha önce işlenen bir suçun cezası kesinleştikten belli bir süre sonra ikinci bir suç işlenmesidir. Suçta tekerrür, ancak ilk işlenen suç kesinleşmişse söz konusu olabilir. Suçta tekerrür hükümleri uygulanan mahkum, cezasını “mükerrirlere özgü infaz rejimi” çerçevesinde infaz eder. Tekerrür, hükümlünün ikinci kere suç işlemesi nedeniyle, ilk kez suç işleyen bir kişiye göre daha ağır bir yaptırım sistemiyle karşılaşması için TCK md. 58’de düzenlenmiştir.


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/tekerrur-nedir.html