24 Ekim 2016 Pazartesi

Çelişmeli Yargılama İlkesi

https://youtu.be/jnx2ND1eN50

Ceza Muhakemesinde Deliller

https://youtu.be/L9d4Te11ftQ

Delillerin Müşterekliği İlkesi

https://youtu.be/88Hyh108DIo

Delillerin Tartışılması, CMK 216, CMK 215

https://youtu.be/BuRfgTeLSNo

Gizli Tanıklık - Gizli Tanığın Dinlenmesi

https://youtu.be/Xk3wOX6WjE0

Sanığın Tanık Olarak Dinlenmesihttps://youtu.be/NjCakcaUExE

Silahların Eşitliği İlkesi

https://www.youtube.com/watch?v=w-rLoczPqZw

Tanığın Çağrılması ve Zorla Getirilmesi

https://youtu.be/SyaiZfprUc0

Tanığın Dinlenmesi, Tanık Nasıl Dinlenir?

https://youtu.be/HDmA2ob6aZY

Tanık Beyanı Delili Nedir?https://youtu.be/CJaDlOo2RMc

Tanığın Görevleri- Ödevleri Nelerdir?
https://youtu.be/RU-Vp-wm2B4

Tanıklıktan Çekinme Hakkı - Yemin CMK


https://youtu.be/_1s9luPMZqc

Tanığın Önceki Beyanının Okunması

https://youtu.be/hSdd_8SDBXM

Müşteki (Şikayetçi), Müdahil (Katılan) Hakları

Müşteki (Şikayetçi), Müdahil (Katılan) Nedir?

Müşteki, diğer deyişle şikayetçi; bir suçtan zarar gören veya suçun mağdur olup da aleyhine işlenen suçu adli makamlara şikayet eden kişidir. Müşteki, yargılama aşamasında davaya katılmak istediğini beyan ederse müdahil (katılan) sıfatını alır.
Şikayet hakkı, bir suçun savcılık tarafından soruşturulması veya mahkeme tarafından kovuşturulması için zarar gören veya mağdura tanınan kişiye sıkı surette bağlı bir kamu hukuku hakkıdır. Müşteki, gerçek kişi olabileceği gibi şirket, vakıf, dernek vb. gibi bir tüzel kişi de olabilir. Tüzel kişiler şikayet hakkını yetkili organları vasıtasıyla kullanır.

İcra Ceza Mahkemesinin Görevi

İcra Ceza Mahkemelerinin Görevi Nedir?

İcra ceza mahkemesi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 331 ve 345. maddeleri arasında tanımlanan ve icra hukuku ile bağlantılı suçlara dair yargılama yapmakla görevli özel bir mahkemedir.
Genel ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi olmak üzere iki mahkemeden oluşmaktadır. Bu mahkemeler dışındaki mahkemeler, özel kanunlarda düzenlenen bazı suçlara bakmakla görevlidir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/icra-ceza-mahkemesi-gorevi-nedir.html

Tutuklama Nedenleri ve Tutuklamaya İtiraz Nasıl Yapılır?


Tutuklama Nedir?

Tutuklama, delillerin korunması, şüpheli veya sanığın kaçmasını önleme vb. gibi nedenlerle geçici olarak başvurulan bir koruma tedbiridir. Tutuklama kararı, ister soruşturma ister kovuşturma aşamasında olsun mutlaka bir hakim tarafından verilmelidir. Savcılığın belli şartların gerçekleşmesi halinde yakalama kararı çıkartma yetkisi varsa da tutuklama kararı verme yetkisi yoktur.
Somut bir vakıada tutuklama nedenleri olsa bile, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı vermek yerine adli kontrol kararı alarak yargılamayı sağlıklı yürütmek mümkünse tutuklama tedbirine başvurulamaz.
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/tutuklama-karari.html

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi ve Görevi

Fikri ve sınai haklar ceza mahkemelerinin görev alanı nedir?

Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi, kanundaki ceza miktarı ve suçun vasfı ne olursa olsun, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenen tüm suçlarla ilgili yargılama yapmakla görevlidir.
Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi, özel mahkeme statüsündedir. Genel mahkemeler olan asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi görev kuralları suç vasfı ve ceza miktarına göre belirlenirken, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesinin görevi tümüyle fikri mülkiyet suçlarına hasredilmiştir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/fikri-ve-sinai-haklar-mahkemesi-gorevine-giren-suclar.html

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi

Ağır Ceza Mahkemesi Nedir?

Ağır ceza mahkemesi, ilk derece ceza yargılamasında kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan mahkemedir. Ağır ceza mahkemesinin görevi, 5235 Sayılı Kanun md. 12’de düzenlenmiştir.
İşlenen herhangi bir suçun ağır ceza mahkemesinin yargılama görevine giren suçlardan olup olmadığı 5235 Sayılı Kanun’un 12. maddesinin suç vasfı ve ceza miktarı yönünden getirdiği kriterleri dikkate alınarak belirlenir. Ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamına girdiği açıkça belirtilmeyen suçlara asliye ceza mahkemesi bakmakla görevlidir. Sanık, 18 yaşından küçük ise, yargılama görevi çocuk ağır ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/agir-ceza-mahkemesinin-gorevine-giren-suclar-ve-davalar.html

Çocuk Mahkemesi ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi


Çocuk Mahkemelerinin Görevi Nedir?

Çocuk mahkemeleri, esasen asliye ceza mahkemesi tarafından yargılanması gereken suçlar ile ilgili yaş küçüklüğü nedeniyle suça sürüklenen çocuklar hakkında açılan davalara bakmakmakla görevlidir (5395 Sayılı Kanun md. 26/1).
Çocuk ağır ceza mahkemeleri ise, çocukların işlediği ve esasen ağır ceza mahkemesi tarafından yargılanması gereken suçlarla ilgili yaş küçüklüğü nedeniyle çocuklar hakkında açılan davalara bakmakla görevlidir (5395 Sayılı Kanun md. 26/2).

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/cocuk-agir-ceza-mahkemesinin-gorevi-nedir.html

Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi

Asliye Ceza Mahkemesi Nedir?

Asliye ceza mahkemesi, ceza yargılaması sisteminin temel mahkemelerinden biridir. Diğer ceza mahkemelerinin görevli olmadığı tüm dava ve işlere asliye ceza mahkemesi bakmakla görevlidir.
Ceza yargılamaları, ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, çocuk mahkemesiçocuk ağır ceza mahkemesifikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde yapılmaktadır. Ancak, ceza yargılamalarının yapıldığı esas görevli mahkemeler asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleridir. Bu iki mahkeme dışındaki diğer tüm ceza mahkemeleri özel kanunlarla kurulmuş özel mahkemelerdir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/asliye-ceza-mahkemesinin-gorevine-giren-suclar.html

Ceza Hukukunda Dava ve Ceza Zamanaşımı


Dava ve Ceza Zamanaşımı Nedir?

TCK md. 66’da düzenlenen dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtiği halde dava açılmamış veya dava açılmasına rağmen kanuni süre içinde sonuçlandırılmamış ise, devletin cezalandırma hakkından vazgeçmesi ve ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur.
TCK md. 68’de düzenlenen ceza zamanaşımı, mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinden itibaren belli bir sürenin geçmesiyle hükmün infaz edilmesinden vazgeçilmesidir. Dava zamanaşımında devletin cezalandırma hakkı ortadan kalkarken, ceza zamanaşımında hükmedilen cezanın infaz edilmemesi söz konusudur.
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/dava-zamanasimi-ceza-zamanasimi-nedir.html

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/capraz-sorgu-dogrudan-soru-sorma-nasil-yapilir.html

Çapraz Sorgu ve Doğrudan Soru Sorma Nedir?

Çapraz sorgu, tanık veya sanık beyanının doğruluğunu ve güvenilirliğini denetlemek, beyanlar hakkında şüphe uyandırmak, yargılamada herhangi bir tarafın kendi iddia veya savunmasına dikkat çekmek veya güçlendirmek için; tanık, sanık, müdahil (katılan) ve müştekiyi sorguya çekmesidir. Çapraz sorgu, Ceza Muhakamesi Kanunu (CMK) md. 58/1 ve CMK md. 201 birlikte yorumlanarak ceza hukuku sisteminde ortaya konulabilir.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Nedir?

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, TCK md. 123’te ‘Hürriyete Karşı Suçlar’ başlığı altında düzenlenmiştir. Bu suçta, fail kasten mağduru rahatsız etmekte, mağdurun huzurlu bir özel ve sosyal hayat yaşamasına müdahale etmektedir. Hukuken bağlı seçimlik hareketli bir suç olarak tarif edilen bu suç ile korunan hukuki değerler, mağdurun iç huzuru, karar verme ve hareket özgürlüğüdür.

Taksirle Adam Yaralama Suçu ve Cezası

Taksirle Adam Yaralama Nedir?

Taksirle adam yaralama suçu, iş kazası, trafik kazası, doktor hatası vb. gibi sayısız nedenlerle bir kimsenin vücuduna taksirle zarar verilmesi halinde meydana gelir. Taksirle adam yaralama suçu TCK 89. maddede düzenlenmiştir. Taksirle yaralama suçu ile kasten adam yaralama suçu arasındaki en önemli fark, taksirle yaralamada failin dikkatsiz ve özensiz davranışı neticesinde yaralamanın gerçekleşmesidir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/taksirle-adam-yaralama-sucu-cezasi.html

Mühür Bozma (Mühür Fekki) Suçu

Mühür Bozma (Mühür Fekki) Suçu Nedir?

Mühür bozma veya diğer bir deyişle mühür fekki suçu, ‘kasten’ işlenebilen suçlardan olup TCK 203. maddede ‘kamu güvenine karşı suçlar’ arasında düzenlenmiştir. Mühür bozma suçu, bir şeyin muhafazası veya varlığının mevcut olduğu şekilde korunması için konulan yetkili makamlar tarafından konulan mührün kaldırılması veya mührün konulma gayesine aykırı hareketler yapılmasıyla meydana gelir. Mühür bozmak, en sık işlenen hukuka aykırı fiillerden biridir. Mühür bozmak fiilinin gayesi ve saiki ne olursa olsun suçun genel kast ile işlenmesi yeterlidir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/muhur-bozma-ve-fekki-sucu-cezasi.html

Darbeye Teşebbüs Suçu Nedir?

Darbeye Teşebbüs Suçu (Darbe Suçu) Nedir?

Darbeye teşebbüs suçu, 5237 sayılı TCK’nın “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı beşinci bölümünde çeşitli maddeler halinde düzenlenmiştir. Darbeye teşebbüs niteliğindeki fiiller (darbe suçu) cebir ve tehdit kullanılarak çeşitli biçimlerde işlenebilir. Ancak, bu nitelikteki fiiller ile 5237 sayılı TCK’nın üç temel maddesi ihlal edilebilir: TCK md.309 (Anayasayı İhlal Suçu), TCK md.311 (Yasama Organına Karşı Suç), TCK md. 312 (Hükümete Karşı Suç).

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/darbeye-tesebbus-sucu-tck.html