17 Mayıs 2017 Çarşamba

Görevi yaptırmamak için direnme suçu ve cezası

Görevi yaptırmamak için direnme suçu, kamu görevlisine (memur, polis, zabıta, avukat, hakim vs.) karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanılması ile meydana gelir (TCK md.265/1). Görevi yaptırmamak için direnme suçu, uygulamada görevli memura mukavemet suçu olarak bilinen, halk arasında polise mukavemet, zabıtaya mukavemet vb. gibi deyimlerle ifade edilen suç tipidir.

Kamu görevlisine karşı pasif direnme, suç olarak kabul edilmemektedir. Görevi yaptırmamak için direnme suçu seçimlik hareketli bir suç olup, kamu görevlisine karşı icrai (aktif) nitelikte davranışlar olan tehdit veya cebir fiillerinin işlenmesiyle oluşur.

Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma suçu

Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma suçu, alkollü araç kullanma veya başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olacak şekilde trafikte araç sürülmesiyle veya trafik kazasına neden olunmasıyla meydana gelir (TCK md.179).
Karayolları Trafik Kanununa göre, 1 promilin üzerinde alkollü araç sevk ve idare eden sürücüler, TCK md.179’da belirlenen trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçunu işlemiş olur (Karayolları Trafik Kanunu md.48/3.bent).

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu ve Cezası

Uyuşturucu maddeyi (esrar, eroin, kokain vb.) kişisel kullanım amacıyla satın alan, herhangi bir surette uyuşturucu maddeyi kabul eden ve kullanma amacıyla bulunduran kişi uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçunu işlemiş olur (TCK md.191).

Kişisel ihtiyacı aşacak ölçüde uyuşturucu madde bulundurulması halinde, fail, uyuşturucu madde ticareti suçu ile cezalandırılmaktadır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve Cezası

Uyuşturucu madde ticareti suçu, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi (temin etme), sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması veya ticaret amacıyla satın alınması, kabul edilmesi ile işlenen seçimlik hareketli bir suçtur (TCK md.188).

Uyuşturucu madde ticaretinin konusu eroin, kokain, morfin veya bazmorfin gibi uyuşturucu maddeler ise suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hali işlenmiş olur. Diğer tüm uyuşturucu maddeler (esrar, bonzai vs.) suçun konusunu teşkil ettiklerinde aynı nitelikte cezai yaptırıma bağlanmıştır.

Suç eşyasını satma, satın alma ve kabul etme suçu

Suç eşyasını satma, satın alma ve kabul etme suçu, daha önce işlenmiş olan herhangi bir suçtan elde edilen eşyanın “kabul edilmesi”, “satılması/devredilmesi” veya “satın alınması” seçimlik hareketleriyle işlenebilen çok failli bir karşılaşma suçudur. Halk arasında daha çok “çalıntı malı satın alma suçu” olarak bilinen bu suç tipi, sadece çalıntı malı değil, herhangi bir suçtan elde edilen tüm malları kapsamaktadır.

Suç eşyasını satma, satın alma veya kabul etme suçu, 5237 sayılı TCK md.165’de “Malvarlığına Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenen ekonomik suçlardandır.


Vergi Kaçakçılığı ve Sahte Fatura Suçları


Vergi kaçakçılığı suçu, vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma/ibraz mecburiyeti bulunan defter ve kayıtların, fatura veya diğer belgelerin hukuka aykırı olarak düzenlenmesi, kulanılması, tahrif edilmesi, yok edilmesi; bu evrak ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapılması ile meydana gelen vergi suçlarındandır (Vergi Usul Kanunu md.359). Uygulamada vergi kaçakçılığı suçları arasında en çok rastlanılan suç tipi sahte fatura düzenleme veya kullanma (naylon fatura) suçudur.

Vergi Usul Kanunu normlarının ihlal edilmesiyle oluşan vergi kaçakçılığı suçunun soruşturma ve kovuşturması Ceza Muhakemesi Kanunu’nun genel hükümleri uygulanarak yapılır.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/vergi-kacakciligi-sucu-sahte-fatura-belge-kullanma-cezasi.html

Yalan Tanıklık Suçu ve Cezası

Yalan tanıklık (şahitlik) suçu, tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak beyanda bulunulmasıyla meydana gelir (TCK md.272). Suç, halk arasında daha çok “yalancı şahitlik” olarak tabir edilmektedir.

Yalan tanıklık suçu, “adliyeye karşı suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. Çünkü, yalancı şahitlik ile adaletin yerine gelmesinin engellendiği kabul edilmektedir.

Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu ve Cezası

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu; uyuşturucu veya uyarı maddenin kullanılmasının çabuklaştırılması, güvenli ve kolay kullanımının sağlanmasını cezalandıran seçimlik hareketli bir suçtur.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu şu seçimlik hareketlerden birinin yapılmasıyla işlenmiş olur:
 • Özel yer, donanım veya malzeme sağlayarak,
 • Uyuşturucu madde kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alarak,
 • Uyuşturucu madde kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi verme (TCK md.190)


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/uyusturucu-madde-kullanilmasini-kolaylastirma-sucu-cezasi.html

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu ve Cezası

İhaleye fesat karıştırma suçu, kamu adına yapılan alım-satım, kiraya verme, kiralama ve yapım işlerindeki ihale sürecine veya kamu kurumları aracılığıyla yapılan ihale süreçlerinde (Örn, icra iflas kanunu gereği yapılan ihaleler) hileli davranışlar, gizliliği ihlal, anlaşmalar yapma, cebir ve tehdit kullanarak veya hukuka aykırı diğer davranışlar sergilenerek ihalenin usulüne uygun yapılmasının veya sonuçlanmasının engellenmesi ile oluşur (TCK md.235).   https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/ihaleye-fesat-karistirma-sucu-cezasi.html

Parada Sahtecilik Suçu ve Cezası

Parada sahtecilik suçu, Türkiye’de veya yabancı bir ülkede kendi kanunlarına uygun bir şekilde tedavülde bulunan bir parayı, sahte bir şekilde üretmek (basma), sahte olduğunu bilerek ülkeye sokmak, nakletmek, muhafaza etmek veya tedavüle sokma biçiminde fiillerle işlenen seçimlik hareketli bir suçtur (TCK md.197). Uygulamada “kalpazanlık suçu” olarak da adlandırılmaktadır.

Parada sahtecilik suçu, “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” bölümünde TCK md.197’de düzenlenmiştir. TCK md. 198’de ise “paraya eşit değerler” olarak kabul edilen (Örneğin, devlet tahvilleri) bazı kıymetli evrak ve madenlerin de “parada sahtecilik suçunun cezası ile cezalandırılacağı kabul edilmiştir.

Suç Üstlenme ve Suçluyu Kayırma Suçu


Suç üstlenme suçu, failin polis, jandarma, savcılık vb. gibi yetkili makamlara, asılsız olduğu halde, bir suçu işlediğini veya suça iştirak ettiğini bildirmesi ile oluşur (TCK md.270).

Suçluyu kayırma suçu, suç işleyen bir kişinin araştırılması, yakalanması, tutuklanmasını engellemek veya mahkum olduğu hükmün infazından kurtulması için olanak sağlanması ile oluşur (TCK md.283).

Örneğin, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde alkollü araç kullanan kişinin yakalanmasını engellemek amacıyla, araçta bulunan alkolsüz bir kişinin aracı kendisinin sürdüğünü söylemesi suçluyu kayırma suçunu meydan getirir. Çünkü, alkollü araç süren kişinin fiili, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu oluşturduğu halde yakalanması engellenmeye çalışılmıştır.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/suc-ustlenme-ve-sucluyu-kayirma-sucu-cezasi-tck.html

Suç Uydurma Suçu

Suç uydurma suçu, işlenmediği bilinen bir suç nedeniyle adliyenin meşgul edilmesini cezalandıran bir soyut tehlike suçudur (TCK md.271).
Suç uydurma suçu iki şekilde işlenebilir:
 • Fail, polis, jandarma veya savcılık gibi yetkili makamlara işlenmediğini bildiği bir suçu işlenmiş gibi ihbar veya şikayet ederse, suç uydurma suçu meydana gelir. Suçun bu biçimine “şekli suç uydurma” denilmektedir. Çünkü, fail suça dair hiçbir delil uydurmadan sadece şeklen suçun işlendiğini ileri sürmektedir.
 • Fail, işlenmemiş bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uydurursa, yine suç uydurma suçu meydana gelir. Suçun bu biçimine de “maddi suç uydurma” denilmektedir. Çünkü, bu halde fail suça dair delil veya bazı belirtileri kendisi uydurmaktadır. Örneğin, dış kapı kilidini kırarak evinde hırsızlık suçu işlendiği iddiası ile şikayet eden fail, suçun bu şeklini işlemiş olur.                                                                                                                                    https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/suc-uydurma-sucu-cezasi-tck-271.html

Ceza Hukukunda Ön Ödeme

Ceza hukukunda önödemeuzlaşmaya tabi suçlar hariç olmak üzere sadece adli para cezası yaptırımını içeren suçlarda veya yasa maddesinde belirlenen hapis cezasının üst sınırı 6 ayı geçmeyen suçlarda failin belli bir miktar para ödeyerek soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlarından kurtulmasını sağlayan bir kurumdur (TCK m.75). Uygulamada, mahkeme veya savcılık tarafından yapılan ödeme önerisine halk arasında “ön ödeme emri” denildiği görülmektedir.
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/onodeme-nedir-on-odemeye-tabi-suclar-tck.html

Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu

Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu, başkasına ait banka veya kredi kartlarının hukuka aykırı bir şekilde kullanılması veya başkası adına sahte olarak kart üretilmesi, satılması, devredilmesi, sahte kartın kabul edilmesiyle oluşan bir bilişim suçudur (TCK md.245). Bu suça halk arasında “kredi kartı dolandırıcılığı suçu” da denilmektedir.

Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu, TCK’da “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bilişim suçları, bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çağdaş iletişim araçları veya pos makinası gibi alışveriş araçları kullanılarak elektronik ortamda işlenen suçlardır.


Suça Teşebbüs


Ceza hukukunda suça teşebbüs, işlenmesi amaçlanan bir suçun kanunda yazılı icra hareketlerine başladıktan sonra failin iradesi dışındaki sebeplerle suçun tamamlanamamasıdır (TCK md.35).
TCK md. 35’te “genel hükümler” arasında düzenlenen suça teşebbüs iki şekilde meydana gelir:
 • Fail, icra hareketlerine başlamış, ancak elinde olmayan nedenlerle icra hareketleri yarıda kalmış ise suça teşebbüs edilmiş olur. Örneğin, hırsızlık yapmak için bir eve merdiven dayadığı sırada ev sahibinin görmesi üzerine kaçan kişinin fiili yarıda kaldığından hırsızlık suçu teşebbüs aşamasında kalmıştır.
 • Fail, icra hareketlerini tamamlamasına rağmen failin iradesi dışındaki engel bir sebepten neticenin meydana gelmemesi halinde suça teşebbüs söz konusu olur. Örneğin, silahla mağdurun vücuduna doğru hedef gözeterek 7-8 el ateş edilmesine rağmen mağdurun ölmemesi halinde suç teşebbüs aşamasında kalır ve fail kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu nedeniyle cezalandırılır.


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/suca-tesebbus-ve-gonullu-vazgecme-nedir-tck.html

Zincirleme Suç

Zincirleme suç, diğer bir deyişle müteselsil suç, aynı kişiye karşı farklı zamanlarda sergilenen birden fazla hareketle bir suç işleme kararının icra edilmesi veya aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek fiille işlenmesidir (TCK m.43).

Suçun zincirleme bir şekilde işlenmesi halinde, faile tek ceza verilir. Ancak, hükmolunan ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır.

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme ve Değiştirme Suçu

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu, hakkında soruşturma başlatılmış olsun veya olmasın işlenmiş bir suç ile ilgili maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla “suç delilini yok etme”, “gizleme” veya “değiştirme” fiilleriyle işlenen seçimlik hareketli bir suçtur. Uygulamada bu suça “delilleri karartma suçu” da denilmektedir.

Suç delillerini yok etme, gizleme (saklama) veya değiştirme suçu, “adliyeye karşı suçlar” başlığı altında TCK md.281’de düzenlenmiştir. Çünkü, suç delillerini yok eden, gizleyen veya değiştiren kişinin adaletin tecelli etmesine mani olduğu ve böylelikle suçu adliyeye karşı işlediği kabul edilmektedir.

Alkol ve Sigara Kaçakçılığı Suçu


Sigara veya alkol (içki) kaçakçılığı suçu, sigara, alkol veya tütünün gümrüğe tabi tutulmaksızın mali yükümlülüklere aykırı bir şekilde yurtdışına çıkarılması veya ülkeye sokulması ile oluşur.

Alkol veya sigara kaçakçılığı suçu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nunda düzenlenmiştir. Kaçakçılık suçunun konusu olan eşyanın tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde 5607 sayılı kanunun 3/10 maddesi gereği yargılama yapılır.

Sigara ve alkol (içki) kaçakçılığı suçunda sanığın kullanmak için suç konusu maddeleri getirdiğine ilişkin savunma yapması halinde, kişisel kullanım miktarının tespit edilmesi gerekir. Kişisel kullanım miktarları, somut olaya göre kaçak eşyanın cinsi, özellikleri, miktarı dikkate alınarak belirlenir. Örneğin, 200 adet kaçak sigara kişisel kullanım miktarı içinde kalırken, 20 kartonu aşan kaçak sigaranın ticari amaç için bulundurulduğu kabul edilmektedir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/kacak-sigara-alkol-tutun-icki-kacakciligi-sucu-cezasi.html

Akaryakıt ve Petrol Kaçakçılığı Suçu


Akaryakıt kaçakçılığı suçu, belirli bir seviyenin altında ulusal marker içeren veya hiç içermeyen akaryakıtın (benzin, motorin, biodizel vb.) gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın yurda sokulması veya yurtiçinde ticari amaçla kaçak akaryakıt üretilmesi, satılması, nakledilmesi, bulundurulması, depolanması veya satın alınması vb. gibi fiillerin işlenmesi ile oluşur (5607 s.k md.3/11). Akaryakıt kaçakçılığı suçuna “petrol kaçakçılığı suçu” da denilmektedir.

Türkiye petrol piyasasında bir akaryakıtın kaçak olup olmadığı ulusal marker uygulaması ile tespit edilmektedir. Ulusal marker, Türkiye’de dolaşıma giren benzin, motorin türleri ve biyodizele enjekte edilen bir kimyasal maddedir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlediği seviyede akaryakıta enjekte edilen marker petrol piyasasının denetlenmesini sağlamaktadır. Özellikle akaryakıt istasyonlarında yapılan denetimler neticesinde ulusal marker bulunmayan benzin veya dizel yakıt “kaçak akaryakıt” olarak değerlendirilmektedir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/akaryakit-ve-petrol-kacakcili%C4%9Fi-sucu-cezasi-nedir.html

Kaçakçılık Suçları ve Cezaları


Kaçakçılık suçu, yurda giriş veya çıkışı gümrüğe tabi bir eşyanın gümrük işlemleri yapılmadan ülkeye sokulması veya ülkeden çıkarılmasıdır. Gümrük işlemleri, devletin bazı mali hakları elde etmesine ve gümrükten geçen eşyanın standardını tespit etmeye yaradığından tüm kaçakçılık suçları kamu zararına neden olmaktadır. Kaçakçılık suçu nedeniyle oluşan kamu zararı eşyanın gümrüğe tabi tutulmamasından kaynaklandığından, uygulamada bu suça “gümrük kaçakçılığı suçu” da denilmektedir.

Gümrük işlemi, malın ithal veya ihraç edilebilmesi için gerekli olan tüm vasıfların, malın cinsi, miktarı, ağırlığı, markası gibi özelliklerin tespit edildiği işlemleri kapsamaktadır. Manifesto veya giriş beyannamesinin verilmesi, eşyanın kontrol edilmesi, gümrük vergilerinin tespiti ve ödenmesi gibi işlemler gümrük işlemi olarak kabul edilmektedir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/kacakcilik-sucu-ve-gumruk-kacakciligi-suclari-cezasi.html

Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu


Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu Nedir? (TCK 199)

Kıymetli damgada sahtecilik suçu, TCK md.199’de kamu güvenine karşı suçlar başlığı altında düzenlenen sahtecilik suçlarından biridir. Kıymetli damga, dolaylı bir vergi veya harcı ilgilisi tarafından ödendiğini gösteren bir belge niteliğinde kabul edilmektedir.
Kıymetli damgada sahtecilik suçu şu hareketlerden herhangi birisinin yapılması ile meydana gelir:
 • Kıymetli damgayı sahte olarak üretme, ülkeye sokma, nakletme, muhafaza etme veya tedavüle koyma (TCK md.199/1).
 • Sahte kıymetli damgayı kabul etme (TCK md.199/2)
 • Sahteliğini bilmeden kabul ettiği kıymetli damgayı, sahteliğini sonradan öğrendiği halde bilerek tedavüle koyma (TCK md.199/3).
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/kiymetli-damgada-sahtecilik-sucu-tck-199.html

Mühürde Sahtecilik Suçu

Mühürde sahtecilik suçu, TCK md.202’de kamu güvenine karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Mühürde sahtecilik suçu iki şekilde meydana gelir:
 • Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Başbakanlık tarafından kullanılan mührü sahte olarak üretmek veya kullanmak (TCK 202/1).

 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca kullanılan onaylayıcı veya belgeleyici mührü sahte olarak üretmek veya kullanmak (TCK md.202/1).


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/muhurde-sahtecilik-sucu-cezasi-nedir-tck.html

Suçu Bildirmeme Suçu ve Cezası

Suçu Bildirmeme Suçu Nedir? (TCK 278, 279, 280)

Suçu bildirmeme suçu, işlenmekte olan veya işlenmiş olmakla birlikte sonuçlarını sınırlama imkanı bulunan herhangi bir suçun yetkili makamlara bildirilmemesi (haber verilmemesi) ile oluşur. Suçu bildirmeme suçu, adliyeye karşı suçlar bölümünde TCK 278-280 maddeleri arasında düzenlenmiştir.

10 Şubat 2017 Cuma

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Nedir?

İmar kirliliğine neden olma suçu, belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde hukuka aykırı bir yapı inşa edilmesi veya hukuka aykırı inşa edilen yapının kullanılması için gerekli altyapı hizmetlerinin sağlanmasıyla oluşur.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Nedir?

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, kimliği belli veya belirlenebilir bir kişiye ait herhangi bir bilginin hukuka aykırı bir şekilde kaydedilmesi ile meydana gelir.
Hukuka aykırı bir şekilde kaydedilen kişisel verilerin sır olması şart değildir. Kişisel verilerin kaydedilmesi; kişinin, yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı, istediğinde başka kişilere açıklayarak ancak sınırlı bir çevre ile paylaştığı, herkes tarafından bilinmeyen veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olmayan, kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan tüm verilerin “hukuka aykırı” olarak kaydedilmesidir.

Rüşvet Suçu Nedir?

Rüşvet suçu, bir tarafta “rüşvet veren” gerçek kişi ile diğer tarafta “rüşvet alan” kamu görevlisinin (memur, bilirkişi vs.) bulunduğu her zaman birden fazla failin olduğu kamu idaresinin güvenirliğine karşı işlenen çok failli bir karşılaşma suçudur. Yani, hem rüşvet veren hem de rüşvet alan rüşvet suçu işlemektedir.


Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu Nedir?

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu, kişinin hayatının gizli alanında kalması gereken ve herkes tarafından bilinmeyen kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmesi, başkasına verilmesi veya yayılması ile meydana gelir

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/kisisel-verilerin-ele-gecirilmesi-yayilmasi-baskasina-verilmesi-sucu.html

İrtikap Suçu Nedir?

İrtikap suçu, kamu görevlisinin (memur, bilirkişi vb.), icra ettiği kamu görevinin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, muhatap olduğu kişilerden yarar sağlamaya veya bu kişileri yarar sağlama yönünde vaatte bulunmaya yönlendirmesi ile oluşur.


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/irtikap-sucu-cezasi-nedir.html

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu Nedir? (TCK md.133)

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi veya kayda alınması suçu, iki veya daha fazla kişinin, başkalarının bilmeyeceği ve sınırlı bir dinleyici çevresi dışına çıkmayacağı inancıyla yaptığı konuşmaların dinlenmesi, kayda alınması veya kaydedilen verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi ile oluşur.

Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçu Nedir? (TCK md.138)

Kişisel verileri yok etmeme suçu, kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın kişisel verileri yok etmek ile görevli olanların bu görevlerini kasten yerine getirmemesi halinde meydana gelir. Kişisel verileri yok etmeme suçu, hayatın özel alanına ilişkin suçlardan olup TCK md. 138’de “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” arasında düzenlenmiştir.


Zimmet Suçu Nedir? (TCK md.247)

Zimmet suçu, kamu görevlisi olan şahsın görevi nedeniyle zilyetliği kendisine verilmiş olan veya gözetimiyle sorumlu olduğu mallar üzerinde görev çerçevesine aykırı bir şekilde tasarrufta bulunması, bu malları kendisinin veya irtibatlı bulunduğu bir başkasının zimmetine geçirmesi olarak tanımlanabilir.


Görevi Kötüye Kullanma Nedir?

Görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin görevini yapmaması veya hukuka aykırı bir şekilde yapmasıdır. Görevi kötüye kullanma, üç şekilde meydana gelirse suç olarak kabul edilir:

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu Nedir? (TCK md. 132)

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu; iki veya daha fazla kişinin, başkaları tarafından bilinmeyeceği inancı ve iradesiyle, belli iletişim araçları kullanarak (internet, telefon, faks, mektup vb.) gerçekleştirdiği haberleşmenin dinlenmesi, okunması, kaydedilmesi veya ifşa edilmesi ile oluşur.


Mala Zarar Verme Nedir?

Mala zarar verme, başkasına ait bir malın yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi veya kirletilmesidir. Mala zarar verme suçu, başkasına ait malvarlığına zarar vermeye dönük hukuka aykırı müdahaleleri cezalandırmak amacıyla ihdas edilmiştir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/mala-zarar-verme-sucunun-cezasi.html

Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Dolandırıcılık suçu, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması, mağdurun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına yarar sağlamasıyla oluşur. Nitelikli dolandırıcılık suçu ise suçun belli dini, sosyal, mesleki, teknolojik araçların veya kamu kurumlarının araç olarak kullanılarak işlenmesidir.


Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Nedir?

Özel hayatın gizliliği, insanın sosyal hayat içerisinde sağlıklı bir birey olarak varolması için korunan bir hukuki değerdir. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ile özel hayata müdahale girişimlerinden bireyin korunması amaçlanmıştır.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/ozel-hayatin-gizliligini-ihlal-sucu.html

Tehdit Suçu Nedir?

Tehdit suçu, meydana gelmesi failin iradesine bağlı olan bir kötülüğün, belli bir kişiye karşı gelecekte muhtemelen gerçekleşecekmiş gibi gösterilmesidir. Tehdit suçu, haksız bir zarara veya kötülüğe uğratılacağının bir kimseye bildirilmesiyle meydana gelir. 

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/tehdit-sucu-sartlari-cezasi.html

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu Nedir? (TCK md.116)

Konut dokunulmazlığını ihlal suçu; bir kimsenin konutuna, işyerine veya bunların eklentilerine “rızaya aykırı olarak girme” veya “rıza ile girilen yerden çıkmama” fiilleriyle kişi hürriyetine karşı işlenen bir suçtur.


Yüz Kızartıcı Suç Nedir?

Ceza hukukunda “yüz kızartıcı suçlar” şeklinde bir suç kategorisi mevcut değildir. Yüz kızartıcı suç kavramı, ceza kanunu (TCK) dışındaki bazı özel kanun hükümlerinde ve 1982 Anayasa’nın 76. maddesinde tanımı yapılmadan düzenlenmiştir. 

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/yuz-kizartici-suclar-nelerdir.html

Müsadere Nedir?

Müsadere, işlenen bir suç ile ilgili belirli bazı eşya veya kazançların mülkiyetinin devlete aktarılması olarak tanımlanabilir. Ceza hukukunda suç işleyen kişinin tüm malvarlığının devlete geçirilmesi anlamında “genel müsadere” yasaktır (Anayasa md. 38). 
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/musadere-nedir.html

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? (HAGB Nedir?)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hukmun-aciklanmasinin-geri-birakilmasi.html

Uzlaştırma ve Uzlaşma Nedir?

Ceza hukukunda uzlaştırma, ceza soruşturması ve davasında tarafsız bir kimsenin arabuluculuğuyla uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu süreçtir (CMK md. 253/1). Daha önce, başlığı ‘uzlaşma’ olan kanun maddesinin hem başlığı hem de içeriği 6763 sayılı yasa ile 24.11.2016 tarihinde değiştirilmiştir

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/uzlastirma-nedir-cmk-ceza-uzlasma.html

İtiraz Kanun Yolu Nedir?

İtiraz, Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından verilen kararların hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle bir üst merciiye yapılan kanun yolu başvurusudur. İtiraz kanun yoluna başvurulması, aleyhine başvurulan kararın kesinleşmesini engeller.


Adli Kontrol Tedbiri Nedir?

Adli kontrol kararı, tutuklama sebeplerinin varlığına rağmen şüpheli veya sanığın denetim altına alınarak tutuklama kararı yerine uygulanan bir ceza muhakemesi tedbiridir. Hakim, tutuklama tedbiri yerine “adli kontrol şartıyla” şüpheli veya sanığı denetim altına alarak serbest bırakmaktadır

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/adli-kontrol-karari-nedir.html

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK) Nedir? (CMK md.172)

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK), diğer bir deyişle takipsizlik kararı; Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde şüpheli kişi hakkında yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmaması nedeniyle kamu davası açılmasına gerek görülmemesini ifade eder (CMK md.172/1).


Kanun Yararına Bozma Nedir? (CMK md.309)

Kanun yararına bozma, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen, ancak hukuka aykırılıklar bulunan karar ve hükümlerin bozulması istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmasıdır (CMK md.309/1). 1412 sayılı eski Ceza Muhakamesi Kanunu’nda kanun yararına bozma yolu, “yazılı emir” şeklinde düzenlenmişti.


Yargılanmanın Yenilenmesi (İadei Muhakeme) Nedir?

Mahkeme tarafından verilerek kesinleşen bir hükümle ilgili olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda belirlenen hallerde (CMK md.311) hükümlü lehine veya aleyhine olarak yeniden yargılama yapılmasına “yargılamanın yenilenmesi” veya “iade-i muhakeme” denilmektedir.


Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Gayrimenkul (taşınmaz) satış vaadi sözleşmesi; bir taşınmazın sözleşmede kararlaştırılan koşullarla ilerideki bir zaman diliminde devrini amaçlayan ve iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerdendir. Bir diğer deyişle, ileride tapu memuru önünde resmi bir şekilde yapılması gereken taşınmaz satım sözleşmesi yapılmasının taahhüt edilmesidir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?

Tapu iptali ve tescili davası; kanuna aykırı, usulsüz veya yolsuz düzenlendiği iddia edilen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için açılır. Tapu iptali davası, taşınmazın aynına, yani mülkiyet hakkına ilişkin bir dava olduğundan, mahkeme hükmü kesinleşmeden icra edilemez.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Nedir?

İkinci dünya savaşından sonra; yeni bir Avrupa’nın kurulması, yıkıcı savaşların önlenmesi ve yeni diktatörlerin çıkmasının önüne geçmek düşüncesi ile bir araya gelen ülkeler, Avrupa Konseyi adı altında bir örgütlenmeye gitmişlerdir. 5 Mayıs 1949 tarihinde 10 ülke bir araya gelerek Avrupa Konseyini kuran anlaşmayı imzalamıştır.

https://barandogan.av.tr/blog/bireysel-basvuru/aihm-avrupa-insan-haklari-mahkemesi-nedir.html

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Nedir?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bazı temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir yargı kurumudur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), mahkemenin yargı yetkisi ile koruma altına alınan hak ve özgürlükleri düzenlemektedir.

https://barandogan.av.tr/blog/bireysel-basvuru/aihm-avrupa-insan-haklari-mahkemesine-bireysel-basvuru.html

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Basvuru Nedir?

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, anayasada tanımlanan ve aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile ek protokollerde yer alan temel hak ve özgürlüklerden herhangi birinin ihlali halinde başvurulan bir yargı yoludur.
 

Olağanüstü Hal ve KHK ile Meslekten Çıkarma

15 Temmuz askeri darbe girişiminden sonra, Anayasa’nın 120. maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu çerçevesinde ülke genelinde olağanüstü hâl ilan edilmiş ve bu süreçte çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle (KHK) çok sayıda memur meslekten ihraç edilmiştir.


Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk; bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin (arabulucu) hakemliğinde, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra başvurdukları bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 


https://barandogan.av.tr/blog/arabuluculuk/arabuluculuk-kanunu-nedir.html

Muvazaa ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir?

Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla aralarında gerçek iradelerine uymayan, görünüşte geçerli olmasına rağmen, kendi aralarında hüküm ifade etmeyen bir sözleşme yapma konusunda anlaşmalarıdır. Mesela, mirastan mal kaçırmak amacıyla üzerindeki taşınmazları üçüncü kişilere tapuda satış yoluyla devreden miras bırakan muvazaalı işlem yapmıştır. 

https://barandogan.av.tr/blog/medeni-hukuk/muvazaa-mirastan-mal-kacirma-davasi.html

İstinaf Kanun Yolu Nedir?

İstinaf, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hem olay yönünden hem de hukuki yönden üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmesidir. İstinaf kanun yoluna başvurulduğunda ceza davası veya hukuk dava dosyası üst dereceli İstinaf Mahkemesi (Bölge Adliye Mahkemesi) tarafından ikinci kere incelenerek yerel mahkemenin kararı denetlenir.


Avukatın Özel Hukuktaki İşlevi

Avukatlık mesleği, idari veya adli başvuru yollarıyla kişilerin hak arama özgürlüğünün güvencedir. Avukat, ister ceza avukatı olarak çalısın isterse özel hukuk alanında çalışsın temelde işlevi savunma yapmaktır. Savunma mesleği birbirinden farklı meslek pratikleriyle bireylerin hak arama özgürlüğünü teminat altına alır.

https://barandogan.av.tr/blog/medeni-hukuk/avukat-istanbul-ozel-hukuk-avukati.html

Boşanma Avukatı Nedir?

Boşanma avukatı, medeni hukukun bir alt dalı olan aile hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı vb. gibi davalara giren avukatlara halk arasında verilen isimdir. Boşanma avukatları için aile avukatı ifadesinin de kullanıldığı görülmektedir.

Mirasta Tenkis Davası Nedir?

Tenkis davası, miras bırakanın tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı tecavüzün giderilmesi ve miras bırakanın yaptığı tasarrufun kanuni sınırlar içerisine çekilmesi için açılan bir davadır.
 

Hukuk Davası İsitinaf Başvuru Dilekçesi Örneği

Hukukta İstinaf Başvurusu nasıl yapılır sorusu sık sık sorulmaktadır. İstinaf başvurusu istinaf mahkemesine (bölge adliye mahkemesi) gönderilmek üzere dava dosyasını ele alan yerel mahkemeye verilecek bir istinaf dilekçesi ile yapılabilir. Tapu iptal ve tescil davasına ilişkin hazırladığımız bir istinaf dilekçesi örneği aşağıda düzenlenmiştir.

Yasal Mirasçılık Nedir?

Mirasta mal paylaşımı sırasında tereke üzerinde miras hakkına sahip “yasal mirasçı” ve “atanmış mirasçı” olmak üzere iki tür mirasçılık biçimi vardır.

https://barandogan.av.tr/blog/medeni-hukuk/mirasta-mal-paylasimi-ve-mirascilik-nedir.html

Boşanma Davası ve Sebepleri

Medeni Kanuna göre evlilik sözleşmesi tarafların evlenme iradelerini resmi memur huzurunda açıklaması ile kurulan bir sözleşmedir. Resmi memur önünde yapılan evlilik, yasal boşanma sebepleri varsa Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası açılarak hakim kararı ile sona erdirilebilir.


Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir?

Boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesinden sonra, kural olarak evlilik içinde elde edilen malların eşit bir şekilde paylaşımı esasına dayanır. Mal paylaşımı davası,boşanma davası ile birlikte açılamaz.  

https://barandogan.av.tr/blog/medeni-hukuk/mal-paylasimi-bosanmada.html

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname, miras bırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyandır. Vasiyetname, resmi memur (noter, hakim vs.) huzururunda yapılabileceği gibi miras bırakanın kendi elyazısı ile veya koşulları varsa sözlü beyan yolu ile de geçerli bir şekilde yapılabilir. 


https://barandogan.av.tr/blog/medeni-hukuk/vasiyetname-hazirlanmasi-gecerliligi-iptal-davasi-nedir.html

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, işverence işçisine belli koşulların sağlanması halinde işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdeminin karşılığı olarak ödenen tazminattır. İşçi çalıştığı işe ve işyerine yıllarca emek vermekte, işverenin ticari işinin yürütülmesine katkı sunmaktadır.  

https://barandogan.av.tr/blog/tazminat-hukuku/kidem-tazminati.html

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen bir kişinin yaşarken destek verdiği kişilerin aldığı desteğin ölüm sebebiyle ortadan kalkması neticesinde destek alanların uğradıkları zarardır. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin destek verdiği kişilerin hayatlarının ölüm nedeniyle kötüleşmemesi için kabul edilmiş bir maddi tazminat davası türüdür.
 

Fazla Çalışma (Mesai) Ücreti Nedir?*

Fazla çalışma (fazla mesai), iş kanununun belirlediği çerçevede ve şartlarda haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. 4857 sayılı İş Kanunu md.63’e göre; işçinin çalışma süresi haftada en çok kırk beş saat olarak tespit edilmiştir. 

https://barandogan.av.tr/blog/tazminat-hukuku/fazla-calisma-mesai-ucreti-nedir.html

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Nedir?*

Boşanmada maddi ve manevi tazminat, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesi neticesinde, boşanmada kusursuz olan tarafın kusurlu taraftan talep ettiği tazminattır. 

https://barandogan.av.tr/blog/tazminat-hukuku/bosanmada-maddi-manevi-tazminat-davasi.html

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nedir?

Maddi tazminat davası, hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle malvarlığında meydana gelen eksilmenin, yani maddi zararların giderilmesi; manevi tazminat davası ise aynı işlem veya eylemler nedeniyle bireyin yaşadığı üzüntü, elem ve yıpranmanın yol açtığı manevi zararların giderilmesini amaçlayan bir dava türüdür. 

https://barandogan.av.tr/blog/tazminat-hukuku/maddi-manevi-tazminat-davasi-nasil-acilir.html

Mobbing (Psikolojik Taciz) Nedir?

Çalıştığım işyerinde Mobbing’e maruz kalıyorum’ yakınmaları çokça duyulmaya başlandı. Ancak maruz kalınan hareketler gerçekten de hukuki anlamda bir Mobbing midir? 

https://barandogan.av.tr/blog/tazminat-hukuku/mobbing-tazminati-nedir.html

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Nedir?

Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası, en az bir motorlu aracın katıldığı bir kazada ölüm, yaralanma gibi bedensel zararlar ile üçüncü kişilere ait ev, araba, arazi gibi malvarlıklarında meydana gelen zararlarının giderilmesi amacıyla zarara uğrayan kişiler tarafından trafik kazasında sorumluluğu bulunanlara karşı açılan bir tazminat davası türüdür.


https://barandogan.av.tr/blog/tazminat-hukuku/olumlu-ve-yaralamali-trafik-kazasi-tazminat-davasi.html