30 Ekim 2015 Cuma

Ağır Ceza AvukatıAğır Ceza Avukatı Nedir?

Ağır ceza avukatı, mevzuatta görev tanımı yapılmış bir avukatlık branşı değildir. Türkiye’de uzmanlaşma olmadığı halde halk arasında ağır ceza mahkemesinin yetkisine giren avukatları tanımlamak için ağır ceza avukatı deyimi kullanılır. Uygulamada asliye ceza mahkemesinin yetkisine giren davalara giren avukatlar içinde bu deyimin kullanıldığı görülmektedir. Biz de makalemizde halk arasında kullanılan biçimiyle ağır ceza avukatı kavramını kullanmayı tercih ediyoruz.

Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Avukatı ve Savunma

Savunma faaliyeti, bir kişiye suç isnadı yapılmasıyla başlar. Ceza avukatının temel görevi de suç isnadıyla karşılaşan kişileri savunmaktır. Savunma faaliyeti hem maddi gerçeğin doğru bir şekilde ortaya konulmasını hem kişilerin savunma hakkını güvenceleyerek ceza muhakemesinin önemli bir parçası olarak işlev görür.
İddianame yargılanan kişiye karşı iddiaların derli toplu ortaya konulduğu son soruşturma belgesidir. Savcılık tarafından mahkemeye verilen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildiğinde dava süreci başlar. Avukat, dava sürecinde yapacağı savunma ile iddianamenin çerçevesini tartışarak hangi noktalardan iddianameye itiraz ettiğini mahkemeye anlatmalıdır.
Ağır ceza avukatı savunma yaparken suç vasfına dikkat etmelidir. Her suça dair iddia faaliyeti, hem suçun nitelendirilmesi hem de suçun unsurlarının oluştuğunu ispat etme faaliyetidir. Suç vasfını doğru tespit etmek, suç vasfına ve unsurlarına göre yerinde bir savunma yapmak çok önemlidir. Avukat, savunma işlevini yerine getirirken savunmanın çerçevesini suç vasfının özelliklerine göre 

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/istanbul-agir-ceza-avukati.html

21 Ekim 2015 Çarşamba

Siyasi Suçlar-1:Devletin Güvenliğine karşı Suçlar (TCK 302. Madde)

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/devletin-guvenligine-karsi-suclar-tck-302.-madde.html

Ceza Avukatı ve İşlevi


Türkiye’de ceza avukatı adı altında ayrı bir avukatlık dalı yoktur. Halk arasında ceza soruşturmalarını ve davalarını takip eden avukatlara ceza avukatı denildiği için biz de makalemizdeceza avukatı kavramını kullanacağız. Ceza soruşturması veya yargısı suçun işlenmesinden sonra başlayan bir faaliyettir. Ceza avukatı da çoğunlukla suç işlenmesinden sonra bu sürecin tarafı olan kişilere hukuki yardım yapar.
Suç şüphesi altındaysanız, hakkınızda yakalama işlemi yapılmış olsun veya olmasın, bir ceza avukatıvasıtasıyla savunma yapmaya başlayabilirsiniz. Eğer suçun mağduruysanız aynı şekilde şikayet hakkınızın etkin bir biçimde savunulması için ceza avukatına başvurabilirsiniz.

Ceza Avukatı

http://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/ceza-avukatinin-islevi.html

14 Ekim 2015 Çarşamba

Avukat ve AB Avukatlık Meslek Kuralları


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/avukat-ve-ab-avukatlik-meslek-kurallari.html

Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası


Mala Zarar Verme Nedir?

Mala zarar verme, başkasına ait bir malın yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi veya kirletilmesidir. Mala zarar verme suçu, başkasına ait malvarlığına zarar vermeye dönük hukuka aykırı müdahaleleri cezalandırmak amacıyla ihdas edilmiştir. Mala zarar verme suçu ile malvarlığı değerleri korunmak istendiğinden, bu suç “Malvarlığına Karşı Suçlar” bölümünde TCK md. 151-152 arasında düzenlenmiştir.

Mala Zarar Verme Suçunun Unsurları

Mala zarar verme suçu ile mülkiyet hakkı korunmaktadır. Suçun konusu menkul bir mal olabileceği gibi gayrimenkul bir mal da olabilir. Yani, mağdurun cep telefonu, gözlüğü, arabası gibi menkul mallarına veya evi, arsası gibi taşınmaz mallarına zarar verilmesi hallerinde bu suç oluşur.
Mala zarar verme suçu genel kast ile işlenebilen bir suçtur. Failin mala zarar verme fiilini gerçekleştirirken özel bir amaçla hareket edip etmemesinin bir önemi yoktur.

Mala Zarar Verme


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/mala-zarar-verme-sucunun-cezasi.html

Hırsızlık Suçu ve Cezası

Hırsızlık Suçu Nedir?

Hırsızlık suçu, başkasının zilyedi olduğu taşınır bir malı zilyedin rızası olmadığı halde kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alınmasıyla meydana gelir. Hırsızlık suçu, malvarlığı değerlerine karşı ve ekonomik bir çıkar elde etmek amacıyla işlenen suçlardandır.

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçunun Şartları ve Unsurları

Hırsızlık suçu ile fail mağdurun malvarlığını azaltır veya tamamen elinden alır. Malvarlığına karşı işlenen bir suç olduğundan “Malvarlığına Karşı Suçlar” bölümünde TCK’nın 141-147. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Hırsızlık suçu en çok işlenen ekonomik suçlardan olduğundan nitelikli hallerinde fiil sayısı en çok olan suçlardan biridir.

http://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hirsizlik-sucunun-cezasi.html

5 Ekim 2015 Pazartesi

Görevi Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası


Görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin görevini yapmaması veya hukuka aykırı bir şekilde yapmasıdır. Görevi kötüye kullanma, üç şekilde meydana gelirse suç olarak kabul edilir:
  • Kamu görevlisinin yapmakla görevli olduğu görevini yapmaması şeklindeki görevi kötüye kullanma suçu,
  • Kamu görevlisinin görevini kanunun öngördüğü şekilde yapmaması şeklindeki görevi kötüye kullanma suçu,
  • Kamu görevlisinin görevini zamanında yapmayıp geciktirmesi, yani görevi ihmal şeklindekigörevi kötüye kullanma suçu.
Mevcut TCK’nın 257. maddesi görevi ihmal suçu ile görevi kötüye kullanma suçunu aynı maddede düzenlemiştir. Görevi ihmal suçu, ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçu olarak yeniden tanzim edilmiştir.

http://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/gorevi-kotuye-kullanma-sucu.html