31 Aralık 2015 Perşembe

Müsadere Nedir? Eşya veya Kazanç Müsaderesi


Müsadere, işlenen bir suç ile ilgili belirli bazı eşya veya kazançların mülkiyetinin devlete aktarılması olarak tanımlanabilir. Suç işleyen kişinin malvarlığının tümünün devlete geçirilmesi anlamında “genel müsadere” yasaktır (Anayasa md. 38). TCK da genel müsadere sistemini değil, özel müsadere sistemini benimsemiştir. Yani, müsadere için önkoşul malvarlığı değerinin suç ile bir ilgisinin olmasıdır. İşlenen suç ile ilgisi olmayan eşya, kazanç, para gibi malvarlığı değerleri müsadere edilemez.

22 Aralık 2015 Salı

Taksirle Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Taksirle adam öldürme, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir kusurlu davranış ile “öngörmeyerek” bir kimsenin hayatına son verilmesidir. Bilinçli taksirle adam öldürme ise yapılan kusurlu davranış ile bir kimsenin ölebileceğinin fail tarafından “öngörülmesine” rağmen davranışın yapılmasıdır. İster normal taksirle adam öldürme suçu olsun isterse bilinçli taksirle adam öldürme suçu olsun; her iki halde de failin ortaya çıkan “adam öldürme” sonucunu istememesi halinde taksirli sorumluluk meydana gelir. Fail, “adam öldürme” neticesini bilerek ve isteyerek fiili gerçekleştiriyorsa taksirle adama öldürme suçu değil, kasten adam öldürme suçu söz konusu olur.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/taksirle-adam-oldurme-olume-neden-olma-sucu.html

14 Aralık 2015 Pazartesi

Zimmet Suçu, Şartları ve Cezası

Zimmet suçu, kamu görevlisi olan şahsın görevi nedeniyle zilyetliği kendisine verilmiş olan veya gözetimiyle sorumlu olduğu mallar üzerinde görev çerçevesine aykırı bir şekilde tasarrufta bulunması, bu malları kendisinin veya irtibatlı bulunduğu bir başkasının zimmetine geçirmesi olarak tanımlanabilir. Zimmet suçu, ancak kamu görevlisi (devlet memuru, avukat, bilirkişi vs.) tarafından işlenebilir. Kamu görevlisi olmayan kişiler zimmet suçu sebebiyle değil, koşulları varsa hırsızlık suçu veya güveni kötüye kullanma suçu nedeniyle yargılanabilirler.
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/zimmet-sucu-nedir.html

7 Aralık 2015 Pazartesi

Avukat ve AB Avukatlık Meslek Kuralları

Avukat ve İşlevi

Hukukun işlevselleşmesi için avukat başat rol oynar. Avukat, mesleki faaliyetini yerine getirirken bir taraftan adaletin gerçekleşmesini sağlar diğer taraftan da müvekkilinin hak ve özgürlüklerini savunur. Avukat, mesleki faaliyetinde insan haklarını gözetmek, muhatap olduğu kişilere karşı mesleğin etik ilkelerine göre davranmakla yükümlüdür.
Avukat

Avukat ve Avukatlık Meslek Kurallarının Niteliği

Meslek kurallarının amacı avukatı ve avukatlık mesleğini fonksiyonel hale getirmektir. Meslek kurallarına uymayan avukat disiplin yaptırımı ile karşılaşır.
Avukatın bağlı olduğu baronun kendine özgü örf ve adet dayalı mesleki kuralları olabilir. Mesleğin işlevine uygun bir şekilde icra edilebilmesi için gerekli bu kurallar, ilgili baro üyeleri için de ortak bir mesleki zemin sağladığından tüm meslektaşlar tarafından mutlaka uyulması gereken kurallardır.
AB meslek kurallarının amacı, hangi ülkede avukatlık yapılırsa yapılsın ilkeler doğrultusunda avukatlık mesleği için ortak standartlar belirlemektir.
Avukat, mesleğini geçici olarak icra ettiği yerde bulunan üyesi olmadığı baronun da avukatlık meslek kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/avukat-ve-ab-avukatlik-meslek-kurallari.html

Avukat ve Uluslararası Alanda Avukatlık

Avukat ve Avukatlık Mesleği Tekeli

Avukat ve avukatlık mesleği, savunma hakkının en önemli güvence mekanizmasıdır. İfade özgürlüğü ve bu özgürlüğün özel bir görünüm biçimi olan savunma hakkı, tüm hukuk sistemlerindeavukatlar tarafından tahkim edilen temel bir hak olarak kabul edilmektedir.
Her ülkenin hukuk sisteminde nasıl avukatlık yapılacağına dair bir avukatlık kanunu mevcuttur. Ülkenin tercihine bağlı olarak belli türde davalara yabancı ülkelerde bulunan avukatlarda girebilmektedir. Ancak, prensip olarak her ülke kendi ülkesinde baroya kayıtlı avukatlara avukatlık mesleğiyle ilgili tekel hakkı tanımaktadır. Yani, belli kriterlere sahip avukatlar dışında hiç kimse kanunda belirlenen savunma yetkisini kullanamaz. Avukatlık tekeli, hem avukatın belli niteliklere sahip olmasını sağlamakta hem de belli haklara sahip kişilerin avukatlık yapmasına imkan tanıyarak mesleğin icrasına bir güvence mekanizması sağlamaktadır.
Avukat
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/avukat-ve-avukatlik-meslegi.html

Avukat, İstanbul Barosu ve Avukatlık

İstanbul Barosu, avukat sayısı bakımından dünyanın en büyük barosudur. Baro levhasında avukatsicil numarası 50.000 rakamını geçmiştir. Fakat baroya kayıtlı avukatların bir kısmı aktif olarak avukatlık yapmamaktadır. Bu nedenle İstanbul avukat sayısının 40.000 civarında olduğunu söylemek mümkündür.
İstanbul Barosu 40.000 aktif avukat üyesiyle en büyük hukuk örgütü olarak da kabul edilmektedir.İstanbul gibi büyük bir şehrin ihtiyaçlarına cevap verecek ölçüde bir kurumsallaşmayı sağlamak için İstanbul Barosu’nun yeterince maddi kaynağı vardır. İstanbul Barosu bünyesinde Kadın Hakları Merkezi, Çocuk Hakları Merkezi, Avukat Hakları Merkezi, CMK Uygulama Servisi, Adli Yardım Servisi gibi servisler ve merkezler ihtiyacı olanlara hukuki yardım vermektedir.

Avukat ve Avukatlık Mesleği

Nasıl Avukat Olunur?

Avukat olabilmek için hukuk eğitimi veren 4 yıllık bir hukuk fakültesinden mezun olmak gerekir. Bir yıllık avukatlık stajının ardından ruhsat alınarak mesleğe ilk adım atılır. Avukatlık ruhsatı alan her avukatın bir baroya kaydolması gerekir. Her il sınırı içinde bir adet baro mevcuttur. Avukatlar, ancak bir ildeki baroya kaydolarak avukatlık mesleğini icra edebilirler. Avukatlık mesleğinde bağımsızlık çok önemli olduğundan, barolar ile avukatlar arasındaki ilişki astlık üstlük ilişkisi değildir. Barolar, avukatlar arasındaki mesleki dayanışmayı sağlamak, avukatların haklarını korumak ve avukatlık mesleğinin işlevine uygun yerine getirilmesi için çaba sarf eder.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/avukat.html

Ağır ceza Avukatı ve Savunma İşlevi


Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Avukatı ve Savunma

Avukatlık mesleğinin en zor çalışma alanlarından biri ağır ceza avukatı olarak çalışmaktır. Ağır ceza avukatı, hem kişi özgürlüğü açısından hem mağdur hakları açısından toplumun en hassas sorunlarıyla uğraşır. Esasen her avukatın yaptığı gibi ağır ceza avukatı da savunma işlevini yerine getirmeye çalışır. Fakat, ağır ceza avukatının savunma işlevi diğer avukatlık branşlarının savunma işlevinden biraz farklıdır. Ağır ceza avukatı, doğrudan kişi özgürlüğünü ilgilendiren bir alanda fonksiyon icra eder.
Savunmanın bu özellikli işlevi nedeniyle ceza avukatı, şüpheli veya sanığı savunurken müdafi olarak adlandırılır. Müdafi Arapça bir kelime olup koruyan, savunan, müdafaa eden anlamlarına gelir. Özel olarak ceza yargılamasında şüpheli veya sanığı savunan, haklarını koruyan ve onları yargılama işlemlerinde temsil eden avukatı tanımlamak için kullanılır.


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/ceza-avukati.html

Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir?

Boşanmada mal paylaşımı, boşanan insanlar tarafından sistem tam olarak anlaşılamadığından birçok hukuki tartışmayı beraberinde getirmektedir. Çoğu zaman anlaşma yoluyla çözülebilecek uyuşmazlıklar, mal paylaşımı sistemi iyi algılanmadığı için mahkeme yoluyla çözüme kavuşmaktadır. Mal paylaşımı, boşanma sırasında karşılaşılan en önemli sorun olduğundanboşanmada mal paylaşımı sistemini anlaşılır bir şekilde anlatmak istedik.
Mevcut Medeni Kanun’unun yürürlük tarihi 01.01.2002’dir. Mal paylaşımı konusunda 01.01.2002 tarihinden önceki dönemin tabi olduğu hukuki kurallar ile bu tarihten sonraki dönemin tabi olduğu hukuki kurallar tamamen farklıdır.
 • Birinci Dönem: 01.01.2002 tarihinden önce satın alınan mallar kimin üzerine kayıtlıysa mal ona ait sayılır. Çünkü 01.01.2002 tarihinden önce yürürlükte olan Medeni Kanun, eşler arasında yasal olarak Mal Ayrılığı Rejiminin geçerli olduğunu kabul etmekteydi.
 • İkinci Dönem (Şimdiki Dönem): 01.01.2002 tarihinden sonra yürürlüğe giren mevcut Medeni Kanun ise malların yarı yarıya paylaşımı esasına dayanan Edinilmiş Mallara Katılma Rejimini yasal mal rejimi olarak kabul etmiştir. Yani, eşlerin evlilik içerisinde elde ettiği mallar kural olarak (istisnalara aşağıda değineceğiz) yarı yarıya paylaşılacaktır.
Her iki dönem açısından da temel kural evlenmeden önce alınan mallar kimin üzerine kayıtlıysa onun kişisel malı sayılır ve boşanmada mal paylaşımında hesaba katılmaz.

Boşanmada Mal Paylaşımı


https://barandogan.av.tr/blog/medeni-hukuk/mal-paylasimi-bosanmada.html

İdari Para Cezası

İdari para cezası, devletin idari kurumları tarafından verilen para cezalarıdır. İdari para cezasıverebilecek kurumların bazıları şunlardır: Bakanlıklar, belediyeler, emniyet, kaymakamlık, valilik, sosyal güvenlik kurumu, Genel Müdürlükler (Örneğin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü).
İdari para cezaları vatandaşın kabahat niteliğindeki fiillerine karşı verilir. Bu nedenle idari para cezası ödenmezse hapis cezasına çevrilemez. İdari para cezası ödenmezse, cezanın tahsili amacıyla borçlu kişi hakkında yalnızca icra işlemleri yapılabilir. Uygulamada çoğu zaman kişi adına kayıtlı taşınmaz mallar ile araba veya banka hesaplarına haciz konulmaktadır. Kişinin evine giderek fiili haciz uygulaması yapılmamaktadır. Zaten ev haczine gidilse bile kanunen ev eşyaları haczedilemez.

İdari Para Cezası

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/idari-para-cezasi.html

İftira Suçu, Şartları ve Cezası

İftira suçu, hakkında savcılık soruşturması açılması veya idari yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesidir. Yani, fail masum olduğunu bildiği bir kişiye suç atmaktadır. Mağdurun “hukuka aykırı bir fiil işlemediğini bildiği halde” iftira atma, iftira suçu şartları açısından en önemli olgudur. İftira suçu ile mağdura somut ve belirli bir fiil isnat edilmektedir. Belirsiz bir fiil isnat edilmesi halinde iftira suçu oluşmaz.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/iftira-sucu-nedir.html

26 Kasım 2015 Perşembe

Bilişim Suçları Nelerdir?


Bilişim suçları nelerdir sorusunun cevabı çok geniş bir alanı kapsar. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çağdaş iletişim araçları veya pos makinası gibi alışveriş araçları kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen suçlara bilişim suçları denilmektedir. Bilişim suçu terimi yerine bilgisayar suçu, internet suçu, elektronik ortamda işlenen suçlar gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Bilginin elektronik ve teknolojik araçlar kullanılarak aktarılmasına bilişim, bu süreçte işlenen suçlar dabilişim suçları olarak tarif edilebilir.


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/bilisim-suclari-nelerdir.html

Meşru Müdafaa (Meşru Savunma)

Meşru müdafaa, diğer bir deyişle meşru savunma, kendisine veya başkasına yönelmiş haksız bir saldırıya karşı o anki durum ve imkanlarla saldırı ile orantılı bir şekilde saldırıyı engellemek için işlenen fiildir. Meşru savunma, ceza hukukunda bir hukuka uygunluk nedenidir. Saldırıyı defetmek için orantılı karşı güç kullanan kimse, meşru müdafaa hükümleri gereği cezalandırılmaktan kurtulur.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/mesru-mudafaa-mesru-savunma-nedir.html

Memnu Hakların İadesi Şartları, Yetkili Mahkeme


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/memnu-haklarin-iadesi-karari-yetkili-mahkeme.html

Denetimli Serbestlik Yasası

1. Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik, yasa tarafından belirlenen deneme süresinde, kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. Suç işleyen kişi sosyal yaşam içerisinde denetimli serbestlik yoluyla gözlemlenmektedir. Denetimli serbestlik yasası, kişinin ailesiyla bağlarını sürdürebilmesi ve dış dünyayayla uyum sağlayabilmesi gerekçesiyle çıkartılmış bir yasadır. Hükümlü cezasını cezaevinde infaz ederken koşullu salıverilmesine belli bir süre kalınca tahliye edilerek dışarda sosyal hayat içerisinde denetim altında tutulmaktadır. Denetimli serbestlikuygulaması birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Bu yazımızda 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 105/A maddesi gereği getirilen denetimli serbestlik uygulamasından bahsedeceğiz.

2. Denetimli Serbestlik Yasası

Denetimli serbestlik yasası olarak bilinen yasa, esasen 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 105/A maddesiyle getirilen düzenlemeleri ifade etmektedir. Bu yasaya denetimli serbestlik yasası denilmesinin sebebi 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’na yapılan bir ilaveyle birçok kişinin cezaevinden tahliyesinin sağlanmış olmasıdır. Biz de anlaşılır olabilmek için “denetimli serbestlik yasası” kavramını kullanacağız.

Denetimli Serbestlik Nedir


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/denetimli-serbestlik-nedir.html

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - HAGB


Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur. Erteleme, takdiri indirim gibi bireyselleştirme kurumlarında mahkeme kararı birtakım hukuki sonuçlar doğrururken, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunda ortada sonuç doğuracak bir mahkeme hükmü yoktur. Mahkeme, hukuk sisteminde sonuç doğuracak şekilde kararını henüz açıklamamış, açıklamayı geri bırakmıştır.HAGB kararı, kişinin medeni, siyasi veya özel yaşamına hiçbir kısıtlama getirmeden adeta sanığa ikinci bir şans tanır. HAGB kararı, suç işleyen kişinin hayatına ceza hukuku müdahalesini adeta askıya almaktadır.


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hukmun-aciklanmasinin-geri-birakilmasi.html

Güveni Kötüye Kullanma Suçu (Emniyeti Suistimal Suçu) ve Cezası


Güveni kötüye kullanma, muhafazası veya belirli bir şekilde kullanılması için kendisine zilyetliği devredilen malı devralan şahsın, zilyetliğin devri amacı dışında kendisinin veya başkasının yararına olarak malı kullanması veya zilyetliğin devri olgusunu inkar etmesidir. Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, zilyetliği devreden ile devralan arasında mevcut olan hizmet ilişkisinin kötüye kullanılması suretiyle güveni kötüye kullanma suçu işlenmesi halinde meydana gelir. Güveni kötüye kullanma suçu, emniyeti suiistimal suçu olarak da adlandırılmaktadır.
Güveni kötüye kullanma suçu (emniyeti suistimal suçu) beş farklı şekilde meydana gelebilir:
 • Zilyetliğin devir amacı dışında kullanılması şeklindeki basit güveni kötüye kullanma suçu (TCK md. 155/1),
 • Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma (TCK md. 155/2),
 • Meslek veya sana nedeniyle emniyeti suistimal (TCK md. 155/2),
 • Ticaret sebebiyle güveni kötüye kullanma (TCK md. 155/2),
 • Başkasının mallarını yönetmek yetkisi çerçevesinde tevdi ve teslim edilen mallar ile ilgili emniyeti suistimal (TCK md. 155/2).


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hizmet-nedeniyle-guveni-kotuye-kullanma-sucu-cezasi.html

22 Kasım 2015 Pazar

Özel Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçu ve Cezası

Özel evrakta (belgede) sahtecilik, yazılı, okunabilir ve hukuki bir değere sahip özel bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi, değiştirilmesi veya kullanılması fiilleridir. Özel Evrakta sahtecilik suçuile Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu arasındaki en önemli fark suçun konusu olan belgenin birisinde resmi belge, diğerinde özel belge olmasıdır. Resmi belgeyi düzenleme yetkisi, kendisine görevi çerçevesinde yetki verilen kamu görevlisine aittir. Özel belge ise herkes tarafından düzenlenebilen daha çok kişiler arasındaki ilişkilerde kullanılan belgelerdir.

Özel Belgede Sahtecilik Suçuhttps://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/ozel-belgede-evrakta-sahtecilik-cezasi.html

18 Kasım 2015 Çarşamba

Resmi Belgede (Evrakta) Sahtecilik Suçu ve Cezası


Resmi evrakta (belgede) sahtecilik suçu, kamu güvenine karşı suçlar arasında TCK 204. maddede düzenlenmiştir. Resmi evrakta sahtecilik, üç farklı seçimlik hareketle kasten işlenebilen bir suçtur:
 • Sahte resmi belge üretilmesi veya mevcut resmi belgenin gerçeğe aykırı düzenlenmesi,
 • Gerçek bir resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi,
 • Sahte resmi belgenin kullanılması.
Yukarıdaki üç seçimlik hareketten herhangi birinin fail tarafından işlenmesiyle resmi evrakta (belgede) sahtecilik meydana gelir. Resmi evrakta sahtecilik suçu ile Özel Evrakta Sahtecilik Suçuarasındaki en önemli fark, birincisinde sahtecilik konusu evrak aslının yetkili resmi memur tarafından düzenlenmesidir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/resmi-evrakta-belgede-sahtecilik-cezasi.html

10 Kasım 2015 Salı

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Dolandırıcılık suçu, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması, mağdurun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına yarar sağlamasıyla oluşur. Nitelikli dolandırıcılık suçu ise suçun belli dini, sosyal, mesleki, teknolojik araçların veya kamu kurumlarının araç olarak kullanılarak işlenmesidir.
Dolandırıcılık suçunun meydana gelmesi için haksız bir çıkar sağlanması gerekir. Dolandırıcılık suçunun teşebbüs aşamasında kaldığının kabulü için de, hazırlık hareketlerinin bitmesi ve haksız çıkar elde etmeye yönelik icra hareketlerine başlanılması gerekir.

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/nitelikli-dolandiricilik-sucu-cezasi.html

2 Kasım 2015 Pazartesi

Temyiz, Temyiz Süresi, Temyiz Başvurusu

Temyiz, mahkeme tarafından verilen kararın yeniden incelenmesi için bir davanın taraflarına tanınan olağan bir kanun yoludur. Esasen temyiz, üst mahkemede açılan yeni bir tür davadır. Taraflar, temyiz incelemesi ile yerel mahkeme kararının değiştirilmesini veya bozulmasını talep ederler. Ceza mahkemeleri kararlarına karşı temyiz başvurusu, üst mahkeme, yanib temyiz mahkemesi olan Yargıtay’a temyiz dilekçesi ile yapılır.
Yargıtay Temyiz Başvurusu

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/yargitay-temyiz-basvurusu.html

30 Ekim 2015 Cuma

Ağır Ceza AvukatıAğır Ceza Avukatı Nedir?

Ağır ceza avukatı, mevzuatta görev tanımı yapılmış bir avukatlık branşı değildir. Türkiye’de uzmanlaşma olmadığı halde halk arasında ağır ceza mahkemesinin yetkisine giren avukatları tanımlamak için ağır ceza avukatı deyimi kullanılır. Uygulamada asliye ceza mahkemesinin yetkisine giren davalara giren avukatlar içinde bu deyimin kullanıldığı görülmektedir. Biz de makalemizde halk arasında kullanılan biçimiyle ağır ceza avukatı kavramını kullanmayı tercih ediyoruz.

Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Avukatı ve Savunma

Savunma faaliyeti, bir kişiye suç isnadı yapılmasıyla başlar. Ceza avukatının temel görevi de suç isnadıyla karşılaşan kişileri savunmaktır. Savunma faaliyeti hem maddi gerçeğin doğru bir şekilde ortaya konulmasını hem kişilerin savunma hakkını güvenceleyerek ceza muhakemesinin önemli bir parçası olarak işlev görür.
İddianame yargılanan kişiye karşı iddiaların derli toplu ortaya konulduğu son soruşturma belgesidir. Savcılık tarafından mahkemeye verilen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildiğinde dava süreci başlar. Avukat, dava sürecinde yapacağı savunma ile iddianamenin çerçevesini tartışarak hangi noktalardan iddianameye itiraz ettiğini mahkemeye anlatmalıdır.
Ağır ceza avukatı savunma yaparken suç vasfına dikkat etmelidir. Her suça dair iddia faaliyeti, hem suçun nitelendirilmesi hem de suçun unsurlarının oluştuğunu ispat etme faaliyetidir. Suç vasfını doğru tespit etmek, suç vasfına ve unsurlarına göre yerinde bir savunma yapmak çok önemlidir. Avukat, savunma işlevini yerine getirirken savunmanın çerçevesini suç vasfının özelliklerine göre 

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/istanbul-agir-ceza-avukati.html

21 Ekim 2015 Çarşamba

Siyasi Suçlar-1:Devletin Güvenliğine karşı Suçlar (TCK 302. Madde)

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/devletin-guvenligine-karsi-suclar-tck-302.-madde.html

Ceza Avukatı ve İşlevi


Türkiye’de ceza avukatı adı altında ayrı bir avukatlık dalı yoktur. Halk arasında ceza soruşturmalarını ve davalarını takip eden avukatlara ceza avukatı denildiği için biz de makalemizdeceza avukatı kavramını kullanacağız. Ceza soruşturması veya yargısı suçun işlenmesinden sonra başlayan bir faaliyettir. Ceza avukatı da çoğunlukla suç işlenmesinden sonra bu sürecin tarafı olan kişilere hukuki yardım yapar.
Suç şüphesi altındaysanız, hakkınızda yakalama işlemi yapılmış olsun veya olmasın, bir ceza avukatıvasıtasıyla savunma yapmaya başlayabilirsiniz. Eğer suçun mağduruysanız aynı şekilde şikayet hakkınızın etkin bir biçimde savunulması için ceza avukatına başvurabilirsiniz.

Ceza Avukatı

http://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/ceza-avukatinin-islevi.html

14 Ekim 2015 Çarşamba

Avukat ve AB Avukatlık Meslek Kuralları


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/avukat-ve-ab-avukatlik-meslek-kurallari.html

Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası


Mala Zarar Verme Nedir?

Mala zarar verme, başkasına ait bir malın yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi veya kirletilmesidir. Mala zarar verme suçu, başkasına ait malvarlığına zarar vermeye dönük hukuka aykırı müdahaleleri cezalandırmak amacıyla ihdas edilmiştir. Mala zarar verme suçu ile malvarlığı değerleri korunmak istendiğinden, bu suç “Malvarlığına Karşı Suçlar” bölümünde TCK md. 151-152 arasında düzenlenmiştir.

Mala Zarar Verme Suçunun Unsurları

Mala zarar verme suçu ile mülkiyet hakkı korunmaktadır. Suçun konusu menkul bir mal olabileceği gibi gayrimenkul bir mal da olabilir. Yani, mağdurun cep telefonu, gözlüğü, arabası gibi menkul mallarına veya evi, arsası gibi taşınmaz mallarına zarar verilmesi hallerinde bu suç oluşur.
Mala zarar verme suçu genel kast ile işlenebilen bir suçtur. Failin mala zarar verme fiilini gerçekleştirirken özel bir amaçla hareket edip etmemesinin bir önemi yoktur.

Mala Zarar Verme


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/mala-zarar-verme-sucunun-cezasi.html

Hırsızlık Suçu ve Cezası

Hırsızlık Suçu Nedir?

Hırsızlık suçu, başkasının zilyedi olduğu taşınır bir malı zilyedin rızası olmadığı halde kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alınmasıyla meydana gelir. Hırsızlık suçu, malvarlığı değerlerine karşı ve ekonomik bir çıkar elde etmek amacıyla işlenen suçlardandır.

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçunun Şartları ve Unsurları

Hırsızlık suçu ile fail mağdurun malvarlığını azaltır veya tamamen elinden alır. Malvarlığına karşı işlenen bir suç olduğundan “Malvarlığına Karşı Suçlar” bölümünde TCK’nın 141-147. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Hırsızlık suçu en çok işlenen ekonomik suçlardan olduğundan nitelikli hallerinde fiil sayısı en çok olan suçlardan biridir.

http://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hirsizlik-sucunun-cezasi.html

5 Ekim 2015 Pazartesi

Görevi Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası


Görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin görevini yapmaması veya hukuka aykırı bir şekilde yapmasıdır. Görevi kötüye kullanma, üç şekilde meydana gelirse suç olarak kabul edilir:
 • Kamu görevlisinin yapmakla görevli olduğu görevini yapmaması şeklindeki görevi kötüye kullanma suçu,
 • Kamu görevlisinin görevini kanunun öngördüğü şekilde yapmaması şeklindeki görevi kötüye kullanma suçu,
 • Kamu görevlisinin görevini zamanında yapmayıp geciktirmesi, yani görevi ihmal şeklindekigörevi kötüye kullanma suçu.
Mevcut TCK’nın 257. maddesi görevi ihmal suçu ile görevi kötüye kullanma suçunu aynı maddede düzenlemiştir. Görevi ihmal suçu, ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçu olarak yeniden tanzim edilmiştir.

http://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/gorevi-kotuye-kullanma-sucu.html

28 Eylül 2015 Pazartesi

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu ve Cezası

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Nedir?

Özel hayatın gizliliği, insanın sosyal hayat içerisinde sağlıklı bir birey olarak varolması için korunan bir hukuki değerdir. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ile özel hayata müdahale girişimlerinden bireyin korunması amaçlanmıştır. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, kişinin başkaları tarafından bilinmesini istemediği hayatının özel alanlarına girilmesini cezalandırarak bireye hukuki güvenlik sağlar.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Şartları (TCK md. 134)

Birey sosyal hayatın farklı katmanlarında kendi hayatına ait farklı varoluş biçimleriyle ortaya çıkar.Özel hayatın gizliliği suçu ile yalnızca bireyin “özel hayatının gizliliği” kapsamında olan alana müdahale edilmesi halinde cezalandırılması söz konusudur.
Özel hayat birçok farklı katmandan oluşmaktadır. Özel hayatın gizliliği suçu ile özel hayatın yalnızca gizli alanı koruma altına alınmıştır. Bireyin sinema veya tiyatroya gitmesi, havuza girmesi, spor yapması da özel hayattır. Fakat toplumun diğer bireyleriyle aynı alanlarda yapılan bu faaliyetler“özel hayatın gizliliği” kapsamına alınabilecek faaliyetler değildir. Özel hayatın gizliliği, kişisel faaliyetlerin toplumun diğer bireyleri tarafından bilinmesinin istenmediği noktada başlar. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu da bireyin bilinmesini istemediği bu özel alana müdahaleyi engellemek için ihdas olunmuştur.
Özel hayat, başkalarının bilmediği ve bilmesi gerekmediği, kişinin herkesten gizlediği hayatıdır. Özel hayatın sosyal yaşamın her alanında var olduğunu özellikle vurgulamak gerekir. Birey, ister özel konutunda isterse sokak, park, iş ve alışveriş merkezleri gibi sosyal alanlarda olsun mutlaka her alanda özel hayatı vardır. Örnek vermek gerekirse, alışveriş merkezinde alışveriş yapan bir kadının alelade fotoğrafının çekilmesi özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturmaz. Ancak, aynı kadının eteğinin altına kamera tutarak fotoğraf çekmek özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur. Çünkü birinci fiil de birey, sosyal hayatın ortak alanında gözlemlenmekte, ikinci fiilde ise her ne kadar birey sosyal içerisindeyse de tamamen özel hayatının gizliliği ihlal edilmektedir.
Bir kimsenin açık alandaki alelade resimlerinin sık sık çekilmesi halinde özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşmasa da, TCK md. 123’te tanımlanan “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçu oluşabilir (Yargıtay 12. Ceza Dairesi – Esas No: 2011/20055, Karar No: 2012/5809).

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/ozel-hayatin-gizliligini-ihlal-sucu.html

22 Eylül 2015 Salı

Şufa Hakkı (Önalım Hakkı) Davası

https://barandogan.av.tr/blog/gayrimenkul-hukuku/sufa-hakki-onalim-davasi.html

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi ) Davası

https://barandogan.av.tr/blog/gayrimenkul-hukuku/izale-i-suyu-ortakligin-giderilmesi-davasi.html

Ceza Hukukunda Meşru Müdafaa (Meşru Savunma) Meşru Müdafaa ( Meşru Savunma ) Nedir?

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/mesru-mudafaa-mesru-savunma-nedir.html

Ceza Hukukunda Haksız Tahrik İndirimi


Haksız Tahrik Nedir?

Haksız tahrik, kişinin haksız bir fiilin kendisinde meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işlemesi halinde ceza sorumluluğunu azaltan bir ceza indirimi nedenidir. Haksız tahrikaltında suç işleyen kişinin kusur yeteneğinde bir azalma söz konusudur. Kusur yeteneğinde azalma meydana gelen fail, haksız tahrik altında suç işlediğinden ceza indiriminden yararlanır.

Haksız Tahrik


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/haksiz-tahrik-indirimi-nedir.html

İstanbul Barosu, Adliyeler ve İstanbul'da Avukat

http://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/istanbul-bakirkoy-avukat-ve-ceza-avukati.html

16 Eylül 2015 Çarşamba

Özel Hukuk İlişkilerinde Avukat

Avukat ve Avukatın Özel Hukuktaki İşlevi

Avukat, ister ceza avukatı olsun isterse özel hukuk alanında çalışan bir avukat olsun temelde işlevi savunma yapmaktır. Ceza avukatı nasıl hem mağdurun hem de sanığın haklarını savunuyorsa, bir tazminat avukatı da borçlunun veya alacaklının haklarını savunur.
Özel hukuk içindeki her alanın kendine özgü bir avukatlık pratiği vardır. Örneğin, boşanma avukatıolarak çalışan avukatlar, aile hukukunun kendine özgü süreçlere sahip olduğunu tarafların birbirini yıpratan bu süreç içerisinde zaman zaman kavga ettiğini, tedbir niteliğinde bazı önlemler alınarak bu sürecin kolaylaştırılması gerektiğini bilirler. Gayrimenkul avukatı olarak bilinen avukatlar, gayrimenkule ilişkin davaların birçok faktör nedeniyle uzun süreceğini dava sürecinde çıkan problemlerin aşama aşama çözülerek sonuca gidilmesi gerektiğini bilirler.

Avukat

Hangi alanda avukatlık yapılırsa yapılsın avukatın temel işlevi savunma yapmaktır. Özel hukuk alanında da avukat temelde savunuma işlevini yerine getirmektedir. Her alanın savunma faaliyeti ayrı bir özellik arzettiğinden özel hukuk alanında avukatlık yapan avukat bu alanın hukuk kavramlarına hakim olmalıdır.


http://barandogan.av.tr/blog/medeni-hukuk/avukat-istanbul-ozel-hukuk-avukati.html

Gayrimenkul Avukatının İşlevi

http://barandogan.av.tr/blog/gayrimenkul-hukuku/gayrimenkul-avukati-istanbul.html

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit Suçu Nedir?

Tehdit suçu, bir kimsenin haksız bir zarara veya kötülüğe uğratılacağının kendisine bildirilmesiyle meydana gelir. Tehdit suçunun oluşmasına neden olan bu bildirim, söz ile yapılabileceği gibi davranış yoluyla da yapılabilir. Tehdit suçunda korunan hukuki değer kişilerin iç barışı, karar verme ve hareket etme özgürlüğüdür.

Tehdit Suçu Kimler Aleyhine İşlenebilir?

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit suçu ancak gerçek kişiler aleyhine işlenebilir. Tüzel kişiler aleyhine tehdit suçunun işlenmesi mümkün değildir. Çünkü tehdit suçu ile kişilerin manevi dünyası korunmaktadır. Örneğin, “B şirketini yok edeceğim “ şeklindeki bir beyan B şirketi açısından tehdit suçunu oluşturamaz, koşulları varsa ortakları veya çalışanları aleyhine tehdit olarak kabul edilebilir.http://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/tehdit-sucu-sartlari-cezasi.html

10 Eylül 2015 Perşembe

Açık Cezaevine Geçiş Şartları

Açık Cezaevi Nedir?

Açık cezaevi, ceza miktarının azlığı veya belli bir kısmının kapalı cezaevinde infaz edilmiş olması halinde, iyi halli hükümlünün toplumla yeniden bağ kurması ve üretim faaliyetine katılması için tasarlanmış cezaevi olarak tanımlanmaktadır. Açık cezaevinin içinde çeşitli meslek ve sanatları hükümlüye öğretmeye yarayan iş atölyeleri vardır. Hükümlü, belli bir süre sonra belli aralıklarla dışarıya çıkıp ailesiyle vakit geçirebilmektedir. Firara karşı güvenlik önlemleri sıkı olmayan açık cezaevine geçiş şartları bir yönetmelikle düzenlenmiştir.

Açık Cezaevine Geçiş Şartları

Açık Cezaevine Geçiş Şartları

Açık cezaevine geçiş şartları, açık cezaevine ayrılma yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Yönetmelikle kimlerin kapalı cezaevine girmeden doğrudan açık cezaevine geçiş hakkı olduğu, kimlerin kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılma hakkına sahip olduğu ve açık cezaevine geçiş hakkı olmayan hükümlülerin kimler olduğu ifade edilmiştir.

http://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/acik-cezaevine-gecis-sartlari.html

31 Ağustos 2015 Pazartesi

Avukat ve Uluslararası Alanda Avukatlık

Avukat ve avukatlık tekelinin ne olduğu, avukatın avukatlık mesleğini icra ederken coğrafi olarak hangi sınırlar içerisinde mesleği ifaya yetkili olduğu, uluslararası mahkemelerde avukatlık mesleği, ceza avukatı veya başka alanlarda çalışan avukatların uluslararası mahkemelerde nasıl avukatlık yapabilecekleri, hangi uluslararası mahkemelerde avukatlar tarafından savunma yapılabileceği anlatılmış

http://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/avukat-ve-avukatlik-meslegi.html

27 Ağustos 2015 Perşembe

Bilişim suçu nedir?

Bilişim suçu nedir?

Bilişim suçları nelerdir sorusunun cevabı çok geniş bir alanı kapsar. Bilgisayar, tablet, cep telefonu, pos makinası gibi araçlar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen suçlara bilişim suçlarıdenilmektedir. Bilişim suçu terimi yerine bilgisayar suçu, internet suçu, elektronik ortamda işlenen suçlar gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Bilginin elektronik ve teknolojik araçlar kullanılarak aktarılmasına bilişim, bu süreçte işlenen suçlar da bilişim suçları olarak tarif edilebilir.

Bilişim Suçları Nasıl Tespit Edilir?

Bilişim suçlarının tespiti için çoğu zaman Microsoft Corporation şirketinden yardım alınmaktadır. Öncelikle erişilen bilişim sisteminin müştekiye ait olup olmadığı belirlenmektedir. İşlenen bilişim suçunun özelliğine göre kullanıcıların IP adresleri tespit edilmekte, bilgisayar harddisklerine el konularak incelenmektedir. Şüpheli, söz konusu bilgisayarı veya elektronik aracı başkasının kullandığı savunmasını ileri sürüyorsa bu savunma çerçevesinde başkasının sisteme girip girmediği incelenmektedir. Eğer şüpheli kendi bilgisayarı veya elektronik aracı dışında bir bilgisayar veya araç kullanarak mağdurun sistemine girmişse buna dair inceleme ve araştırma yapılır, varsa bu hususla ilgili tanıklar dinlenir. Bilişim suçları yalnızca teknoloji kullanılarak ispatlanmaz, bilisim suçunun özelliğine göre tanıklarla da sonuca ulaşılabilir.http://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/bilisim-suclari-nelerdir.html

Ceza avukatı

Ceza Avukatı Nedir?

Türkiye’de ceza avukatı adı altında ayrı bir avukatlık dalı yoktur. Halk arasında ceza soruşturmalarını ve davalarını takip eden avukatlara ceza avukatı denildiği için biz de makalemizdeceza avukatı kavramını kullanacağız. Ceza soruşturması veya yargısı suçun işlenmesinden sonra başlayan bir faaliyettir. Ceza avukatı da çoğunlukla suç işlenmesinden sonra bu sürecin tarafı olan kişilere hukuki yardım yapar.
Suç şüphesi altındaysanız, hakkınızda yakalama işlemi yapılmış olsun veya olmasın, bir ceza avukatıvasıtasıyla savunma yapmaya başlayabilirsiniz. Eğer suçun mağduruysanız aynı şekilde şikayet hakkınızın etkin bir biçimde savunulması için ceza avukatına başvurabilirsiniz.http://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/ceza-avukatinin-islevi.html

Bedelli Askerlik

http://barandogan.av.tr/blog/hukuk-haberleri/bedelli-askerlik.html

14 Ağustos 2015 Cuma

Denetimli Serbestlik Nedir?

1. Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik, yasa tarafından belirlenen deneme süresinde, kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. Suç işleyen kişi sosyal yaşam içerisinde denetimli serbestlik yoluyla gözlemlenmektedir. Denetimli serbestlik yasası, kişinin ailesiyla bağlarını sürdürebilmesi ve dış dünyayayla uyum sağlayabilmesi gerekçesiyle çıkartılmış bir yasadır. Hükümlü cezasını cezaevinde infaz ederken koşullu salıverilmesine belli bir süre kalınca tahliye edilerek dışarda sosyal hayat içerisinde denetim altında tutulmaktadır. Denetimli serbestlikuygulaması birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Bu yazımızda 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 105/A maddesi gereği getirilen denetimli serbestlik uygulamasından bahsedeceğiz.

2. Denetimli Serbestlik Yasası

Denetimli serbestlik yasası olarak bilinen yasa, esasen 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 105/A maddesiyle getirilen düzenlemeleri ifade etmektedir. Bu yasaya denetimli serbestlik yasası denilmesinin sebebi 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’na yapılan bir ilaveyle birçok kişinin cezaevinden tahliyesinin sağlanmış olmasıdır. Biz de anlaşılır olabilmek için “denetimli serbestlik yasası” kavramını kullanacağız.

Denetimli Serbestlik Nedir

http://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/denetimli-serbestlik-nedir.html